ตลาดออนไลน์กับผลิตภัณฑ์ชุมชนทุ่งวัง

วีระพล ภูหัวไร่

 

จากเดือนที่ผ่านมาได้ทำการเก็บข้อมูล และเดือนนี้มีการฝึกอบรมณ์เกี่ยวกับการขายตลาดออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ตลาดในชุมชนมีความหลากหลายในการค้ามากขึ้นจะทำให้สินค้าในชุมชนได้ออกสู่โลกการค้าออนไลน์

            หลังจากที่ได้อบลงเกี่ยวกับการค้าขายตลาดออนไลน์นั้นได้เห็นว่าชุมชนสามารถค้าขายในตลาดออนไลน์ได้ แต่ต้องมีการอบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ให้แก่ชุมชนก่อนให้เห็นข้อดี และข้อเสียของตลาดออนไลน์จึงจะทำการลงทุนได้ จะทำให้ชุมชนสร้างรายได้ ๆ หลายทางทั้งตลาดในชุมชนและตลาดออนไลน์ด้วยวิกฤตโควิด-19 แบบนี้ตลาดออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกเพื่อหารายได้เข้าสู่ชมชนประกอบกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมเป็นนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทาง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ในส่วนของภาคเอกชนและท้องถิ่น จึง จำเป็นที่จะต้องปรับตัวและผลักดันธุรกิจของตนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในระดับประเทศด้วย การตลาดออนไลน์ถือ เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างการแข่งขันให้ธุรกิจก้าวสู่เศรษฐกิจ

            การนำชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์นั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีที่ทางเรา U2T จะนำตลาดออนไลน์เข้าสู่ชมชนและยังเป็นการยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยน า สินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนทั่วทิศ ทั่วแดนมาจา หน่ายและยงัเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐาน รากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนทุ่งวัง

 

 

       

อื่นๆ

เมนู