“เสน่ห์บ้านทุ่ง(วัง)”

สุภัสตรา  เยวรัมย์

          ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย การลงพื้นที่สำรวจตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมพร บูรณะขจร ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งชาวบ้านตำบลทุ่งวังที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผล กระทบจาก โควิด-19

ในปัจจุบันตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 15 หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งหมด 1,565 หลังคาเรือน  “ทุ่ง”  หมายถึงพื้นที่ราบ “วัง” หมายถึง แหล่งน้ำ “ทุ่งวัง” หมายถึง พื้นที่ราบที่ล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษรตกร ทำนาส่วนมากจะทำนาปี เพราะในบางหมู่บ้านแหล่งน้ำไม่เพียงพอที่จะทำนาปรัง  ทำสวน ทำไร่ รับจ้างทั่วไป และการว่างงาน มีผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี ของแต่ละหมู่บ้าน อาทิเช่นบ้านหนองเกาะน้อย บ้านตาลอง เป็นอาชีพที่ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว และในยามว่างยังมีการทำหมวกไหมพรมและพวงกุญแจไหมพรมอีกด้วย ตุ๊กตาไหมพรม เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ชาวบ้านตำบลทุ่งวังบางครัวเรือนเลือกทำเพื่อให้มีรายได้เข้าครอบครัว บางครัวเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เป็ด ปลูกผัก เพื่อขายในชุมชน เป็นอาชีพที่ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอีกด้วย สภาพแวดล้อม การรวมกลุ่มอาชีพ แต่ยังไม่ได้เติบโตมั่นคง และจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมอีกมาก เป็นชุมชนที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการทาการเกษตร มีแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในบางหมู่บ้าน เช่น แหล่งน้ำในหมู่บ้านหนองทัพค่าย ด้านการคมนาคมก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง เพื่อสร้างถนนคอนกรีตให้สัญจรไปมาได้สะดวกแต่บางเส้นทางก็ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ในบางหมู่บ้านเช่นบ้านโคกอะโตดนั้นยังคงเป็นถนนลูกรังหรือดินแดงอยู่

ตลอดระยะเวลาไม่กี่วันมานี้ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานและสำรวจโควิด19 ในพื้นที่ตำบลทุ่งวัง นั้นต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านตลอดจน ชาวบ้านคุณตาคุณยาย เพื่อนร่วมงาน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พูดจาไพเราะ เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส อาจจะพูดไทยตกเขมรบ้าง(แม้กระทั่งผู้สัมภาษณ์เอง) หัวเราะสนุกสนานกันไป  ถือว่าเป็นการเริ่มต้นโครงการที่ดี

 

     

     

 

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.01 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู