ทุ่งวังน่าเที่ยว

        พีรพัฒน์ นาคดี

                             จากการสำรวจตำบลทุงวังพบว่ามีการจัดการกับปัญหาโควิดได้ดีที่มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจมากมีสถานที่ท่องเที่ยวเพราะเป็นชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยทวาราวดี  จากการสัมภาษณ์ นายอ่อน บูรณขจรกำนันทุ่งวังคนแรก คำว่า บ้านทุ่งวัง แต่ก่อนเรียกว่า “บ้านโตงเนียง” แปลว่า “ชิงช้าของหญิง”

                            ที่ตั้งของบ้านทุ่งวัง ในอดีตเป็นที่หลบซ่อนของนักโทษหนีการเกณฑ์ทหาร โจรปล้นจี้การดำรงชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษา ในรัชกาลที่ 5 ได้มีกลุ่มคนที่มาจากเมืองท่าตูมและเมืองจอมพระโดยมีผู้นำ 3 คน คือ ขุนชนะ ขุนประทะแดง และขุนทึง นำครอบครัวมาตั้งรกรากบริเวณโนนดินสูงบ้านทุ่งวัง ทำให้เป็นชุมชนใหญ่ขึ้น

                        นั่นคือที่มาของชุมชนโบราณบนเนินสูงทางทิศตะวันออกชื่อว่าบ้านทุ่งวัง ซึ่งมีความหมายดังนี้ “ทุ่ง” หมายถึงพื้นที่ราบ “วัง” หมายถึง แหล่งน้ำ “ทุ่งวัง” หมายถึง พื้นที่ราบที่ล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำเพื่อใช้เป็นปราการป้องกันข้าศึกศัตรูของหมู่บ้านหนองเกาะน้อยได้เป็นอย่างดี รอบ ๆคูน้ำเต็มไปด้วยป่าไม้ไผ่ขึ้นอย่างหนาทึบ ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงช้าง และสำหรับหลบซ่อน

                       ปัจจุบันบ้านทุ่งวังมีการพัฒนาไปอย่างมากเช่น บ้านตาลอง มีการพัฒนาสินค้า Otop  นับเป็นชุมชนตัวอย่าง ที่หลายหน่วยงานทยอยกันมาเยี่ยมเยียน และจัดอบรมการเรียนรู้อยู่แทบไม่ขาดสาย  และมีคำตอบของ ‘วิถีชีวิตพอเพียง’ ได้เป็นอย่างดี จนกลายมาเป็นชุมชนตัวอย่างในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารข้าว ที่ชาวบ้านช่วยกันบริจาคสตางค์ เพื่อสร้างเป็นโรงสีของชุมชน รวมไปถึงมี ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เอาไว้แลกเปลี่ยนกินเองภายในชุมชน และยังมีตลาดชุมชนร้านค้าจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่างๆ อีกด้วย  และยิ่งน่าภาคภูมิใจที่สุดอย่างไม่รู้ลืมของชุมชนบ้านตาลอง เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ บ้านตาลอง เพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการทหารพันธุ์ดีสู่ชุมชนบ้านตาลอง อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู