วิเคราะห์และแนะนำทุ่งวัง

พีรพัฒน์ นาคดี

                           หลังจากที่ไปหารือกับทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้มีการวิเคราะห์งานร่วมกันเป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณโดยได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของเเต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

  • จุดเด่นของหมู่บ้าน
  • ความต้องการของหมู่บ้าน
  • ปัญหาของหมู่บ้าน

 

                     เมื่อนำเสนอได้พบว่าพื้นที่ในตำบลบัวทองมีจุดเด่นคือประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา ทำสวน หัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น

                    ปัญหาที่พบเป็นอันดับเเรกก็คือ ความยากจน ปัญหาเรื่องขยะที่ต้องจัดการเอง ผลที่ตามมาก็คือมลภาวะทางอากาศ ปัญหาเรื่องไฟฟ้าที่กระจายไม่เพียงพอ ปัญหายาเสพติด และการว่างงาน เป็นต้น

                     หลังจากได้รับฟังจากเพื่อนๆสมาชิกถึง จุดเด่น ปัญหาเเต่ละหมู่บ้าน ได้เเลกก็เปลี่ยนถึงหมู่บ้านของเเต่ละคนที่ได้รับผิดชอบมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้าง  เช่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านตาลอง ซึ่งกลุ่มกลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติบ้านตาลอง ได้ผลิตสินค้าขึ้นมากหลากหลาย จนได้รับการติดตรานกยูงพระราชทาน ประเภทสีน้ำเงิน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ได้แก่ ผ้าพันคอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋าใส่ธนบัตร เป็นต้น และยังมีหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศบูรพา มีการจัดงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ   ในเดือนเมษายน ทุก ๆ ปี ระหว่างวันที่  13-15 เมษายน เพื่อรัก

ษาประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น อันดีงามและให้งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอให้คงอยู่สืบไป  ทั้งนี้เพื่อประชาชนในหมู่บ้านของตำบลทุ่งวังและชุมชนใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมต่าง ๆ

 

 

อื่นๆ

เมนู