“เรื่อง ความสุข ณ …. บ้านค้อ”

จากเดือนที่ผ่าน ได้กล่าวถึงตำบลทุ่งวังพอสังเขปวันนี้กระผมจะมานำเสนอมุมมองของความเป็นอยู่
ของชาวบ้าน ม.5 บ้านค้อ ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ในอีกมุมองที่หลายท่านยังไม่รู้เกี่ยวกับบ้านค้อ โดยการไปลงพื้นที่สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านค้อด้วยตัวกระผมเอง

  ม.5 บ้านค้อ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลทุ่งวัง เป็นหมู่บ้านขนาดกลางมีครัวเรือนประมาณ 100 กว่าครัวเรือนเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ สงบ ชาวบ้านทุกคนน่ารัก เป็นกันเอง สบาย ๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมีแต่ผู้ที่มีอายุ 45 ขึ้นไป และมีเด็ก ส่วนมากผู้คนที่อายุน้อยก็ต่างออกไปทำงานต่างถิ่น ชาวบ้านค้อส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ปลูกอ้อย และแตงโมปลูกเป็นอาชีพเสริมในหน้าแล้ง ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของชาวบ้าน ม.5 บ้านค้อ และแต่ละครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองของแต่ละครัวเรือน ชาวบ้านค้อมีผักสวนครัวไว้รับประทานเองของแต่ละครอบครัว

มีการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น สุกร วัว ควาย ไก่บ้าน ไก่เนื้อ เป็นต้น ในครัวเรือนที่มีการเลี้ยงโค กระบือ เลี้ยงแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับบ้านค้อ คือแหล่งน้ำที่ชาวบ้านต้องพึ่งพาอาศัยคลองส่งน้ำที่รับน้ำมาจาก บึงทัพค่ายเพื่อใช้อุปโภคในการเลี้ยงปศุสัตว์ ในบางครั้ง ยังเป็นแหล่งอาหารเพื่อให้ชาวบ้านค้อไว้หาอาหารเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ในการดำรงชีวิตของชาวบ้านค้ออีกด้วย ริมคลองมีการปลูกผักสวนครัวของชาวบ้านค้อ เช่น พริก ผักชี ผักบุ้ง เป็นต้น ไว้รับประทานและไว้ขายภายในหมู่บ้าน และยังใช้น้ำในการเลี้ยงสัตย์อีกด้วย

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.04 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูล โควิด-19 รายชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู