ทำอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ ในยุคโควิด 19

          ประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ดังนั้น คนในชุมชนทุ่งวังควรคำนึงถึงความปลอดภัยของคนในชุมชน ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ ได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรค https://covid19.ddc.moph.go.th/ หรือ Facebook : “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” 

          การเข้าร่วมกิจกรรม ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก หรือสถานที่ปิดหรือ มีระบบปรับอากาศ สำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกับ ควรตรวจสอบ มาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้และการดูแลทำความสะอาดก่อนการใช้งาน ควรเตรียมเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าส่วนตัว ให้เพียงพอ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และเมื่อทิ้งหน้ากากอนามัยควรทิ้งในถุงขยะ ติดเชื้อที่  

    

          เมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ให้ลงทะเบียนการเข้าและออกสถานที่ตามจุดที่กำหนด หรือสแกน QR Code ไทยชนะ รวมทั้งปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่นั้น ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป อย่างน้อย 20 วินาที โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้มือ สัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น รวมทั้งการเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 

          หากมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบาย เช่น เป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ท้องเสีย หรือมีภาวะความผิดปกติที่สงสัยว่าอาจจะเกิดขึ้น แนะนำให้ไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยและ รักษาโรคได้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย ต่อตนเองและผู้อื่น เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

🌾 SC02 – ชาว U2T บูรณาการความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น Ep.06 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู