ทุ่งวังรักกันป้องกันโควิด-19

               ในเดือน มิถุนายนนี้  จะดำเนินการไปในเรื่องการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ของตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดนลงพื้นที่เชิงรุรณรงค์การนำแมสและเจลล้างมือมอบให้ชาวบ้าน และการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงเวลาโรคไวรัสโคโรนากำลังระบาดอย่างหนักในรอบที่ 3 จังมีการหาสถานที่จัดฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้กับชาวบ้านที่อาสามาเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำไปสร้างรายได้ให้ชุมชนและครอบครัว 

              การรณรงค์การประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโควิด-19 โดยการนำแมสและเจลล้างมอบให้ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีการป้องกันโควิด และไม่ต้องเสียเงินไปซื้อแมสที่ร้านค้าสะดวกซื้อ อาจเสียงต่อการติดโรคโควิด-19 ได้ การจัดทำอุปกรณ์ป้องกันที่กั้นระหว่างโต๊ะ เพื่อระยะห่างในที่ต่างๆ เช่น ศาลากลางหมู่บ้าน โรงอาหารของโรงเรียน หรือร้านน้ำผลไม้ เป็นต้น และการออกกำลังกายสู้โควิด-19 รณรงค์โดยการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อใช้บ้านส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน

 

 

 

  การสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงเวลาโรคไวรัสโคโรนากำลังระบาดอย่างหนักในรอบที่ 3 โดยฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านให้กับชาวบ้านที่อาสามาเข้าร่วมโครงการนี้ ด้วยการทำครีมทาผิวกลิ่นน้ำนมข้าวและกลิ่นดอกมะลิ การทำสบู่กลิ่นต่างๆ และการทำลิปมันใช้เอง โดยให้ชาวบ้านมามีส่วนในการทำเพื่อนำไปถายทอดให้ชุมชนมีรายได้ในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ สามารถนำไปพัฒนาจนไปถึงสิ้นค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามโครงการ

 

                                                                                     

 

อื่นๆ

เมนู