มาแล้วเด้อ “ทุ่งวัง”

ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ชนาธิป ดาวเรืองรัมย์ 

ได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัยฯ การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ในการอำนวยความสะดวกลงพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ  และให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แกโครงการ อีกทั้งชาวบ้านตำบลทุ่งวังที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจาก โควิด-19 อีกด้วย

ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลที่กระผมไม่เคยเข้ามาในพื้นที่เลยสักครั้ง เแต่ที่ทราบมาอำเภอสตึกเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ ทั้งหมด 12 ตำบล 175 หมู่บ้าน ทั้งนี้กระผมได้รับโอกาสได้เข้าไปสำรวจข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ ตำบลทุ่งวังทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ ทั้ง 15 หมู่บ้านของตำบลทุ่งวังส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษรตกร ทำนา ทำไร่ รับจ้างทั่วไป และยังมีผลิตภัณฑ์ OTOP ของแต่ละหมู่บ้าน เป็นอาชีพที่เสริมที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ซึ่งภายหลังได้มีการรวมกลุ่มอาชีพ แต่ยังไม่ได้เติบโตมั่นคง และจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมอีกมาก เป็นชุมชนที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการทาการเกษตร มีการสร้างทำนบเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

สรุปแล้ว จุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของตำบลทุ่งวังนอกจากการทำการเกษตรแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งวัง เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และสมาชิกในชุมชนทุกคน อีกทั้งยังสามารถให้มีศักยภาพในการพัฒนาหลายด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ทอเสื่อกก ผลิตภัณฑ์แปลรูปต่าง ๆ เป็นต้น แต่ยังมีปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้สูงอายุ ปัญหาความยากจน ปัญหารายได้ของครัวเรือนและภาระหนี้สิน รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนและชุมชนในปัจจุบัน จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้กระผมได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

วิดีโอ กิจกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู