“ผลกระทบจากโควิด-19”

พรรณราย  ติดใจดี

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และครอบคลุมผู้คนมากกว่าวิกฤตการณ์ใด ๆ ที่เคยเกิดขึ้น  แต่กลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มที่มีทุนทางสังคมน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ย่อมได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า

          ในบทความนี้จะเน้นไปที่ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อกลุ่มคนในชุมชนตำบล “ทุ่งวัง” ที่มีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เกิดจากหลายช่องทาง เช่น คนในชุมชนตกงานหรือไม่มีงานทำ จึงทำให้ไม่มีรายได้เข้ามาใช้จ่ายในครัวเรือน จึงมีแต่รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบางครัวเรือนมีเด็กเล็ก จึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ดูแลเด็ก  และเมื่อสถานศึกษาปิดเด็กจึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อาหารกลางวันและนมจากศูนย์ฯ ทำให้ครอบครัวมีรายจ่ายด้านอาหารเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ยังมีรายจ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันไวรัสให้แก่เด็กด้วย

          จากข้อความข้างต้นจึงควรมีมีหน่อยงานที่ให้ความช่วยเหลือ จากสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความแสดงถึงปัญหาการตกหล่นของผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือมีความรุนแรงขึ้นกว่าในภาวะปกติ

 

                                                                       

อื่นๆ

เมนู