ชีวิตดีที่ทุ่งวัง

ศักดิ์สิทธิ์ สังข์ทอง

       ทุ่งวัง คือ เป็นตำบลขนาดกลางที่ตั้งอยู่ในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายสมพร บูรณะขจร ในการอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งชาวบ้านทุ่งวังที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

       ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 15 หมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก เช่น นาข้าว อ้อย ยางพารา เป็นต้น รองลงมาคือ เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป และทอผ้าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน อีกทั้งยังมีกลุ่มอาชีพ ซึ่งการจัดทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์อุปโภค และบริโภค ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้มากจากในชุมชนของตนเอง เนื่องจากมีทรัพยากรต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ สามารถสร้างผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ แต่ยังไม่ได้เติบโตมั่นคงและจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมอีกมากเป็นชุมชนที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการทำการเกษตรมีการสร้างทำนบเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ รวมถึงทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

       อัตลักษณ์ของชุมชนนอกจากการเกษตร และการทอผ้าแล้ว ยังมีหมู่บ้านนวัตวิถี ซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของการปฏิบัติตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำไปปรับใช้กับแหล่งชุมชนอื่น ๆ ส่งผลให้มีการพัฒนาในทางที่ดี เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน โดยภาพรวมแล้วตำบลทุ่งวังนั้น มีศักยภาพในการพัฒนาหลายด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ศิลปวัฒนธรรม สภาพภูมิทัศน์ เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาผู้สูงอายุ ปัญหาความยากจน ปัญหารายได้ของครัวเรือนและภาระหนี้สิน ทำให้เกิดการอพยพแรงงานไป ทำงานต่างถิ่น รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนและชุมชนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ก็ทำให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไป วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป


     


อื่นๆ

เมนู