ชีวิตดีที่ทุ่งวัง 2”

                    ศักดิ์สิทธิ์ สังข์ทอง

          จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนแรก ทำให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของตำบลทุ่งวังเบื้องต้นแล้ว ในบทความนี้จะเป็นการเล่าเรื่องของการลงพื้นที่ในเดือนที่ 2 ซึ่งมีการเจาะลึกลงไปในชุมชนต่าง ๆ ทำให้ทราบถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน รวมไปถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และสถานที่สำคัญในชุมชนนั้นๆ
          โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงหมู่บ้านม่วงหวาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของตำบลทุ่งวัง เป็นชุมชนที่ก่อตั้งมาเนิ่นนาน ชาวบ้านในหมู่บ้านมีอัธยาศัยดี ให้การต้อนรับแขกที่เข้าไปเยี่ยมเยือนอย่างเป็นมิตร ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาถิ่นคือ ภาษาอีสาน และภาษาเขมรในบางส่วน สภาพแวดล้อมโดยรวมของชุมชนแห่งนี้น่าอยู่และน่าเข้ามาเยี่ยมชม เพราะในชุมชนม่วงหวานนั้น มีธรรมชาติที่สวยงาน ต้นไม้ใบหญ้าที่อดมสมบูรณ์ ไม่มีความแออัดหรือมลพิษที่ร้ายแรงในหมู่บ้าน ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย อาชีพหลักคือการทำการเกษตร ประเภท นาข้าว อ้อย เป็นต้น ชาวบ้านในหมู่บ้านมีการผลิตสินค้า OTOP เช่น ผ้าไหม เสื่อกก กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับครอบครัว ช่วยพัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งในหมู่บ้านยังมีสถานที่สำคัญ นั่นก็คือ วัดสูงเนิน เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธา มีบรรยากาศในวัดที่ร่มรื่น เป็นแหล่งยึดเหยี่ยวจิตใจของคนในชุมชน และเป็นแหล่งรวมชาวบ้านบริเวณนั้นในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ในชุมชนแห่งนี้นั้น ยังมีแหล่งน้ำที่เหมาะกับการทำเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ และการทำการประมงน้ำจืดอีกด้วย โดยในช่วงฤดูการเพาะปลูกตามปกตินั้น ชาวบ้านสามารถใช้น้ำเพื่อผลิตทางการเกษตรได้อย่างเพียงพอ แต่จะมีในบางช่วงเท่านั้น ที่น้ำในส่วนนี้อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ
          ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้านม่วงหวานนั้น มีการเข้าถึงของระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปาอย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ซึ่งจะมีชาวบ้านในบางหลังคาเรือนที่ใช้น้ำจากการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภค ในด้านการคมนาคม เส้นทางส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่สะดวก สามารถเดินทางไปยังชุมชนใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว สภาพเส้นทางประกอบด้วยถนนคอนกรีต และทางลูกรัง มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืนในบางจุด และมีป้ายระบุสถานที่ต่าง ๆ อย่างชัดเจน

        

        


? SC02 – ทุ่งวัง Ep.02 – การลงเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการวิเคราะห์สู่การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู