“ดอนแก้ว”

 

เกษม เขื่อนทอง

           จากครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงตำบลทุ่งวังพอสังเขปแล้ว วันนี้กระผมจะมาเล่าถึงหมู่ 9 บ้านดอนแก้วจากการลงพื้นที่ของกระผม ได้ทราบถึงพื้นที่โดยรวมของหมู่บ้านประมาณ2100ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 1350 ไร่ พื้นที่ที่อยู่อาศัย 350 ไร่และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 570 ไร่

            หมู่ 9 บ้านดอนแก้ว เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลทุ่งวัง มีครัวเรือนประมาณ 121 ครัวเรือน แบ่งออกเป็น 4 คุ้มใหญ่ เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมาก ดังนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านดอนแก้วจะประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ปลูกอ้อย ปลูกมันสำประหลัง และในแต่ละครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ไว้รับประทานกันเองในแต่ละครัวเรือนอีกด้วยและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งยังปลอดสารพิษ

           หมู่บ้านดอนแก้ว มีแหล่งน้ำธรรมชาติถึง 4 หนองน้ำด้วยกัน ทางทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับแม่น้ำลำชีมีขนาดใหญ่ดังนั้นในช่วงหน้าแล้งจะไม่แห้งขอด ลำน้ำชีจึงใช้ในการเกษตรของชาวบ้านดอนแก้วเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ประจำตำบลทุ่งวัง และยังเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคของชาวหมู่บ้านดอนแก้วอีกด้วย

   

     

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.02 – การลงเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการวิเคราะห์สู่การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

อื่นๆ

เมนู