เศรฐกิจพอเพียงตำบลทุ่งวัง

จิรพัฒน์ ใจหนัก

 ตำบลทุ่งวังชาวบ้านส่วนมากประกอบอาชีพทำเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว เพราะตำบลทุ่งวังมีทุนทางสังคม ทุนภูมิปัญญา ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางเศรษฐกิจ ที่เป็นวัฒนธรรมความเชื่อ และให้ความสำคัญกับการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม โดยเป็นงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอให้คงอยู่สืบไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านของตำบลทุ่งวัง ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

ในชุมชนก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้คนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันในชุมชน คือ ครัวเรือนต้นแบบเศรฐกิจพอเพียง โดยมี ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกัน ตามหลักเศรฐกิจพอเพียง มีการทำนา เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ปลูกอ้อย ปลูกมัน และต้นยาง เพื่อมีรายได้ของครอบครัวและดำลงชีวิตของครอบครัว การเก็บออมกำหนดรูปแบบให้ทุกครัวเรือนต้องมีสมาชิกในครัวเรือนมีการเก็บออมทรัพย์ เป็นประจำทุกเดือน เช่น ฝากธนาคาร ฝากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หรือกลุ่มอาชีพอื่นๆ ในชุมชน เช่น ฝากเป็นหุ้นกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เกิดการลดรายจ่าย ครัวเรือนมีกิจกรรมลดรายจ่าย ไม่ฟุ่มเฟือย มีการผลิตของใช้เอง เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ทำผลิตภัณฑ์ของใช้ เช่น น้ายาล้างจาน แชมพูใช้เอง ลดการใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การใช้ไฟฟ้า น้าประปา ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

     

เกษตรกรตำบลทุ่งวัง มีการทำนาเป็นส่วนมากเป็นอาชีพของชาวบ้านที่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ให้ที่ดินไว้ทำอาศัยและทำกิน เพราะแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในตำบลทุ่งวัง ที่มากพอจะให้ชาวบ้านทำนา เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลาปลูกอ้อย ปลูกมัน และต้นยาง เป็นต้น เพราะมีพื้นที่ปลูกพืชที่อุดมสมบูรณ์ มีการรวมกลุ่มของปราชญ์ชุมชน มีผู้รู้ หลากหลายทั้งเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเช่น ป่า ดิน การจัดการน้ำโดยชุมชน มีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นในชุมชนนำเป็นจุดแข็งของตำบลทุ่งวัง

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู