ธรรมชาติสร้างอาชีพ……… ณ ทุ่งวัง

ชนาธิป จันทนะชาติ

ในตำบลทุ่งวังปัจจุบันกำลังดำเนินการที่จะปรับปรุง หนองทัพค่าย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่โดยพื้นที่โดยรอบให้ประชาชนสามารถเข้ามาทำการปลูกพืชผักสวนครัวได้คนละ 1 งาน กำลังปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บ้านหนองเกาะน้อย หมู่ที่ 12 และบ้านตาลอง กำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีการทำโฮมสเตย์ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และวัดโนนสูงทุ่งสว่างมีการประจำปี คือ งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลทุ่งวังได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักรสานใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ในเขตตำบลทุ่งวังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ ป่าไม้ขนาดใหญ่ มีแหล่งน้ำ 10 แห่ง ซึ่งมีแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ หนองทัพต่าย และมีพื้นที่ป้าไม้จำนวน 408 ไร่  ลักษณะของต้นไม้คือ ต้นยางนา ต้นมะค่า ต้นประดู่ ต้นสัก และต้นไม้พุ่มทั่วไป

ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม อาหารและภาษาในตำบลทุ่งวังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้เกิดดการสร้างอาหาร ของใช้ ในตำบลทุ่งวังได้มีการส้รางอาชีพเป็นกลุ่มอาชีพทำให้ชุมชนมีรายได้ในครัวเรือน การสร้างสินค้า OTOP โดยมีกลุ่มการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองเกาะน้อย กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาลอง และกลุ่มเพราะเห็ดบ้านสมหวัง ซึ่งมีกลุ่มที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพของแต่ละหมู่บ้านดังหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว ทำให้ชุมชนมีรายได้ สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างชุมชน

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.03

อื่นๆ

เมนู