ชีวิตดีที่ทุ่งวัง 3      

ศักดิ์สิทธิ์ สังข์ทอง

       จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนที่สองทำให้ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน ของตำบลทุ่งวังเบื้องต้นแล้ว ในบทความนี้จะเป็นการเล่าเรื่องของการลงพื้นที่ในเดือนที่ 3 ซึ่งมีการเจาะลึกลงไปในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในตำบล ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปลรูปวัสดุธรรมชาติให้เป็นสินค้าต่าง ๆ เพื่อจัดจำหน่าย อีกทั้งยังกล่าวถึงสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในตำบลทุ่งวัง

       ตำบลทุ่งวังมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมอุดมบูรณ์และมีความสายงาม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชุมชนได้เป็นอย่างดี แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ในตำบลทุ่งวังมีอยู่อย่างมากมาย แต่แหล่งที่สำคัญซึ่งนำมากล่าวถึงในบทความนี้นั่นก็คือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่ชื่อว่า หนองทัพค่าย หรือบึงทัพค่าย เป็นแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับการอุปโภคและบริโภค การทำการเกษตรต่าง ๆ ของตำบลทุ่งวัง มีลักษณะคุณภาพน้ำที่ดี มีความใสสะอาด หนองทัพค่ายมีขนาดใหญ่สามารถกักเก็บน้ำไว้ตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือทำการประมงได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมองเห็นโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อเพิ่มรายได้ในกับชุมชน เป็นผลดีต่อชาวบ้านในตำบลทุ่งวังในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นอาชีพเสริมนอกจากการทำเกษตรอีกด้วย และอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญ นั่นก็คือ หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของตำบลทุ่งวังมาอย่างยาวนาน  เป็นที่นับถือและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในชุมชน สามารถพัฒนาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาได้ เพราะเมื่อในชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ก็สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน เพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าที่แปรรูปจากทรัพยากรธรรมชาติให้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ช่วยเพิ่มรายรับให้แก่ชุมชน เพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่ชาวบ้าน และเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด


  


อื่นๆ

เมนู