ทุ่งวัง”สร้างสาน”

จารุวรรณ สุวรรณขันธ์

      ถ้าจะพูดถึงงาน Hand made นั้นมีอยู่มากมายในแต่ละท้องถิ่นของจังหวัด ของอำเภอ หรือแม้แต่ของตำบลเอง ซึ่งที่ไม่เหมือนกันคือ เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละท้องถิ่นได้ผลิตเพิ่มเติมเสริมแต่งขึ้นมาเพื่อให้ชิ้นงานนั้นๆ มีความโดดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์ มีความใส่ใจในรายละเอียดและผลงานเป็นอย่างดี

      ตำบลทุ่งวัง ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่เหมือนกับชุมชนอื่นๆ ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

       ในการจัดตั้งกลุ่มสตรีของชุมชนเกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2529 มีทั้งหมด 103 คน ซึ่งอาชีพหลักของกลุ่มสตรี คือ ทำนาและทำสวน อาชีพเสริม คือ ทำหัตถกรรม และเลี้ยงโค กลุ่มสตรีกลุ่มนี้ได้มีการรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดขึ้นมาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงกว้าง ผลิตภัณฑ์มีความหลากลาย และสวยงาม สามารถสร้างมูลค่ารายได้ต่อชุมชน งาน Hand made ต่างๆ สินค้า OTOP งานผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก บ้านตาลอง บ้านสมหวัง บ้านหนองเกาะน้อย หรือหมู่บ้านอื่นๆก็ตาม  เหล่านี้จึงทำให้ตำบลทุ่งวังต้อง ”สร้างสาน” ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

 

  

 

        ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าประชากรในท้องถิ่นไม่ร่วมมือร่วมใจกันนำภูมิปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นได้ว่าในชุมชนแห่งนี้ไม่เพียงแต่ชื่อตำบลทุ่งวัง แต่ชุมชนแห่งนี้ยังแฝงประชากรที่มากด้วยฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานเอาไว้ด้วย 

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.03

อื่นๆ

เมนู