“ทุ่งวังแหล่งเกษตรกรรม”

พรรณราย  ติดใจดี

          จากการทีลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านทุ่งวัง หมู่ 1 ตำบลทุ่งวัง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งพบว่าคนในชุมชนมีพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งทำกินของคนในชุมชน และยังทำเกษตรกรรมโดยใช่พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ มีการทำสวนยางพารา และมีการทำไร่อ้อยอีกด้วย ยังมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าตามลำน้ำมูลที่มีทั้งป่าบุ่งป่าทามและป่าเต็งรัง เพื่อเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลาในฤดูน้ำหลาก และใช้เป็นแหล่งหาอาหารของคนในชุมชนได้  ไม่ว่าจะเป็น เห็ด ไข่มดแดงสมุนไพรหรือพืชผักอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการเพาะปลูกในแหล่งนั้นๆ

ด้านการพัฒนาคนในชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน หรือมีการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชนนั้นๆ จากการตรวจสอบครัวเรือนโดยมีการรับรอง สำหรับการพัฒนาของชุมชนเป็นอย่างดี คือ แกนนำชุมชน เป็นแกนหลักในการพัฒนาชุมชน ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานกลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้านได้ช่วยหนุนเสริมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนได้เป็นอย่างดี และชุมชนแห่งนี้ ยังมีพื้นที่ปลูกพืชที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ข้าว พืชผักสวนครัวอินทรีย์ มีการรวมกลุ่มของปราชญ์ชุมชน มีผู้รู้ หลากหลายทั้งเรื่องจักสาน การทำเกษตรอินทรีย์ การทอผ้ามีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเช่น ป่า ดิน การจัดการน้ำโดยชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นในชุมชน พัฒนาการปลูกพืชให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คือ การพัฒนาคนในชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน หรือมีการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชนนั้นๆ และนั้นเป็นต้นทุนทางชุมชนที่จะนำพาชุมชนไปสู่การแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนได้ และจะทำให้คนในชุมชนเล็งเห็นคุณค่าที่มีอยู่นำมาใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้มีประสิทธภาพที่สุด

             

อื่นๆ

เมนู