ชีวิตดีที่ทุ่งวัง 4

        จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนที่ 3 ทำให้ทราบถึงข้อมูลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่สำคัญต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาแปรรูปกันไปแล้ว ในบทความนี้จะเป็นการเล่าเรื่องของการลงพื้นที่ในเดือนที่ 4 ซึ่งมีการเจาะลึกลงไปในเรื่องของลักษณะของชุมชน การดำเนินวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน รวมไปถึงการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในชุมชน ในบทความนี้ได้ยกตัวอย่างชุมชนมาหนึ่งแห่ง นั่นก็คือหมู่บ้านม่วงหวาน

       บ้านม่วงหวาน เป็นชุมชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะโครงสร้างของหมู่บ้านและการปลูกบ้านเรือนต่างๆ ไม่มีความแออัด สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก ชาวบ้านมักจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ผู้สูงอายุจะอยู่ร่วมกันกับลูกหลาน แต่ก็มีบางส่วนที่แยกครอบครัวออกมาจากบ้านหลังเดิม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร เช่น การทำนาข้าว การทำไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ทำสวนยางพารา เป็นต้น อีกทั้งยังมีการทำปศุสัตว์และการทำประมง เช่น การเลี้ยงโค กระบือ เป็ด ไก่ ปลาน้ำจืด เป็นต้น ซึ่งผลผลิตที่ได้นำมาบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว จากผลผลิตที่ได้ บางอย่างสามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น จึงทำให้หมู่บ้านม่วงหวานมีความน่าสนใจในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในเชิงท่องเที่ยว หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมไปถึงสามารถพัฒนาในเป็นชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยังอื่น ๆ ได้อีกด้วย


        

          

         


อื่นๆ

เมนู