ชนาธิป จันทนชาติ

ในตำบลทุ่งวังมีการป้องกันและการรณรงณ์การฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในแต่ละหมู่บ้านได้มีการป้องกันสำหรับผู้ที่มีผลกระทบต่อจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เช่น ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด แต่ละหมู่บ้านได้มีการจดบันทึกการเดินทาง ชื่อของผู้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน มีการกักตัวสำหรับผู้เดินทางมายังหมู่บ่าน ที่บ้านของตนเองตามมาตรการของกระทรวงสารธารณสุขต้องกักตัว 14 วัน

ตำบลทุ่งวังได้ดำเนินกิจกรรม U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิดภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้มีการแนะนำการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 และการทำกิจกรรมกรทำเจลล้างมือ

อุปกรณ์คั่นระยะห่างของคน ที่ใช้ในร้านอาหาร โรงเรียน สถานที่ติดต่อราชการ ซึ่งมีกิจกรรมนำอุปกรณ์ที่ได้ทำในกิจกรรมนำไปแจกจ่ายให้แก่ โรงเรียน วัด และสถานที่ติดต่อรการ

ตำบลทุ่งวังมีมาตรการการป้องกันตามมาตรการ การป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมทั้งการ กักตัวผู้เข้ามายังตำบลและหมู่บ้าน แม้จะเป็นคนในหมู่บ้านต้องมีการกักตัว สำหรับผู้ที่เดินทางมายังหมู่บ้าน ผู้ที่มีการฉีดวัคซีนแล้วต้องแสดงใบรับรองจากทางแพทย์ว่ามีการฉีดวัคซีน แต่ต้องมีการป้องกันจามมาตรการ

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.05 – ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดทีมตำบลทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู