ชีวิตดีที่ทุ่งวัง 5

          จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนที่สี่ทำให้ทราบถึงข้อมูลเรื่องของลักษณะของชุมชน การดำเนินวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน รวมไปถึงการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในชุมชนกันไปแล้ว ในบทความนี้จะเป็นการเล่าเรื่องของการลงพื้นที่ในเดือนที่ 5 ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือชุมชนในการรับมือและป้องกันผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังเป็นปัญหาขนาดใหญ่ ณ ปัจจุบันนี้

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน มีผลกระทบอย่างมากกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน ทั้งในด้านการทำงาน การคมนาคมเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ การดูแลบุตรหลานคนในครอบครัว รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่วนรวมหรือกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ซึ่งตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก เป็นชุมชนที่มีผู้สูงอายุและเด็กอยู่เป็นจำนวนมาก หากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในชุมชน ชาวบ้านกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ดังนั้นในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้น จึงได้มีการร่วมมือกับทางชุมชน ผู้นำของหมู่บ้าน และอสม. ในการเข้าไปให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อในชาวบ้านตระหนักถึงความรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด 19 และทำให้ชาวบ้านได้ความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย สามารถแบ่งปันความรู้ให้แก่คนในครอบครัว และคนอื่น ๆ ได้ รวมไปถึงการจัดทำอุปกรณ์ป้องกัน และการแจกจ่ายอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอร์ล้างมือ แผงกั้นรับประทานอาหาร ไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงเรียน ชุมชนแออัด เพื่อให้มีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้เรื่องการฉัดวัคซีนและได้รับวัคซีนกันอย่างทั่วถึง จะส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ลดลง ทำให้การดำเนินชีวิตของชาวบ้านในต่าง ๆ กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด       อื่นๆ

เมนู