ชีวิตดีที่ทุ่งวัง 6

          จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนที่ 5 ทำให้ทราบถึงข้อมูลเรื่องของการดำเนินวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาด รวมไปถึงการควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในชุมชนเบื้องต้นกันไปแล้ว ในบทความนี้จะเป็นการเล่าเรื่องของการลงพื้นที่ในเดือนที่ 6 ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อเจาะลึกในเรื่องปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในด้านต่าง ๆ ของชาวบ้านในชุมชนของตำบลทุ่งวัง

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีความรุนแรงที่เพิ่มมากยยิ่งขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวบ้านในชุมชนตำบลทุ่งวังหลาย ๆ ด้าน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตแบบปกติเป็นแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่(new normal) ที่ชาวบ้านทุกคนต้องป้องกันตัวเองและคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน รับประทานอาหารโดยใช้ช้อนกลาง เป็นต้น แต่ในด้านที่ชาวบ้านทุกคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดมากที่สุด คือ ด้านการทำงาน เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เมื่อว่างเว้นจากการทำการเกษตร เช่น นาข้าว อ้อย ยางพาราแล้ว จะมีการทำงานอื่น ๆ เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวซึ่งต้องพบปะผู้คนหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัสโควิด 19 เพิ่มมากยิ่งขึ้น ชาวบ้านหลาย ๆ คนจึงหยุดทำงานในช่วงนี้ ประกอบกับชาวบ้านในชุมชนมีผู้สูงอายุและเด็กอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 มากกว่าชาวบ้านกลุ่มอื่น ๆ จึงมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยแต่ละหมู่บ้านในตำบลทุ่งวังจะมีจุดคัดกรอง ซึ่งมี อสม.ดูแลการเข้า-ออกหมู่บ้าน โดยการวัดอุณหภูมิ บันทึกประวัติ แจกอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งผู้นำของหมู่บ้านต่าง ๆ ได้ทำการประชาสัมพันธ์เรื่องความรู้และข่าวสารที่เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่เป็นประจำ รวมไปถึงการให้ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในตำบลทุ่งวัง ส่งผลให้ช่วยลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอื่นๆ

เมนู