ในเดือนมิถุนายนนี้ทางผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 จึงได้มีการลงพื้นที่เชิงรุกในชุมชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวจากการระบาด ของโรคไวรัสโครน่า2019 COVID-19 และได้มีวิทยากรแนะนำการทำน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์ล้างมือ และแผงกั้นการเว้นระยะห่าง เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ทั้งหมด 4 โรงเรียน โดยจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม) และชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้มีการนำความรู้จากการอบรม นำไปทำน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำเองที่บ้านได้ นอกจากนี้ ยังมีการนำหน้ากากอนามัย(Mask) ไปแจกให้กับกับชาวบ้านในชุมชน บ้านหนองทัพค่าย และบ้านหนองเกาะน้อย ตำบลทุ่งวัง รวมทั้งมีการเชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีนกันให้ครบทุกคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการให้ความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 COVID-19 คือการพาผู้เข้าร่วมอบรมบริหารกล้ามเนื้อ ออกกำลังกาย ยืดเส้นยืดสาย เพื่อให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

          จากการที่กล่าวมาทั้งหมด ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมทั้งการช่วยให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้านด้วย และปฏิบัติหน้าที่เป็นชาวบ้าน ที่เป็นคนในพื้นที่เองด้วย จึงให้ความร่วมมือที่จะนำความรู้ที่ได้รับในการอบรม นำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน ตำบลทุ่งวั และปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด ต่อไป

 

     

 

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.05 – ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดทีมตำบลทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู