Thung Wang Model

 ตำบล ทุ่งวัง  อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ 

กระผมได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัยฯ  จากการที่กระผมได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตำบล ทุ่งวัง  ว่าเป็นอย่างไร และกระผมยังได้รับหน้าที่ทางด้านการกรอกเอกสารต่าง ๆ ของคนในชุมชน ตำบล ทุ่งวัน อีกด้วย

จากการได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบล ทุ่งวัง กระผมไม่รู้เลยว่าตำบล ทุ่งวัง อยู่สวนไหนของอำเภอ สตึก การลงพื้นที่ครั้งแรกของกระผม กระผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับตำบล ทุ่งวัง เลย พอกระผมได้มาลงพื้นที่ได้พบได้เจอว่ามีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบุรณ์ มีร้านอาหารที่อร่อยแม่ค้ามีอัธยาศัยที่ดีมากเป็นกันเอง และที่สำคัญชุมชนแต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ทอเสื่อกก ทอเสื่อไหล เสื่อขิด มู่ลี่ สภาพภูมิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนนั้น ๆ  แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีครัวเรือนบางครัวเรือนที่มีฐานะยากจนมาก จึงทำให้คนในชุมชนต้องออกไปทำงานต่างจังหวัด ไว้ให้คนสูงอายุอยู่กับเด็กเล็ก หลังจากนั้นจึ่งทำให้กระผมได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

หลังจากที่กระผมได้ลงไปพื้นที่ ตำบลทุ่งวังอีกครั้ง  จากที่ได้เข้าร่วมทำงานเป็นหนึ่งในทีมงานของกลุ่ม SC-02 นั้น ผมรู้สึกดีใจมากที่ทางเทศบาลตำบลทุ่งวังให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และอีกทั้งยังชาวบ้านตำบลทุ่งวังทุกๆคน และที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ เพื่อนๆ พี่ๆ และอาจารย์ทุกคนที่คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือตัวกระผมเวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงาน

 

อื่นๆ

เมนู