1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว” ต.สนวน จ.บุรีรัมย์ (นักศึกษา)

การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว” ต.สนวน จ.บุรีรัมย์ (นักศึกษา)

การปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายนของตำบลสนวนได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว” ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น พร้อมเสริมสร้างทักษะและพัฒนาด้านภาษา ซึ่งได้จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อชูแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วันดี  เธียรสวัสดิ์กิจ และอาจารย์จินตนา  วัชรโพธิกร ว วิทยากรผู้มากประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ให้กับลหลานชาวตำบลสนวน เพื่อเพิ่มทักษะพัฒนาการเป็นยุวมัคคุเทศก์ในครั้งนี้

                                                            

โดยกิจกรรมการอบรมแบ่งเป็น 2  ช่วง  ช่วงเช้าเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานของบุรีรัมย์ และทำให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งในวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้ถึง            อัตลักษณ์วิถีถิ่นของตนเองให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอีกทั้งเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้เด็กและเยาวชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว จำเป็นให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนและสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้รับรู้ โดยเฉพาะในชุมชนที่มีความโดดเด่น ทางด้านท่องเที่ยว เด็กและเยาวชนสามารถที่จะใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการถ่ายทอดให้กับประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ข้องเกี่ยวยาเสพติดหรืออบายมุขอื่น

                                                         

ช่วงบ่ายเป็นการอบรมวาทศิลป์เพื่อหลักการพูดเป็นมัคคุเทศก์  ซึ่งได้แบ่งกลุ่มน้องๆสำหรับการฝึกปฏิบัติกานเป็นยุวมัคคุเทศก์ประจำตำบล  ซึ่งน้องๆก็ได้นำเสนอทริปการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองออกมาได้อยางสนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำและคำติชมจากวิทยากรเพื่อนำไปพัฒนาตนเองต่อไป

                           

             

วิดิโอเพิ่มเติม

 

อื่นๆ

เมนู