1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. ” การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในรายตำบลแบบบูรณาการ ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ (บัณฑิต)

” การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในรายตำบลแบบบูรณาการ ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ (บัณฑิต)

การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม การอบรมเชิงปฎิบัติการ ” การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในรายตำบลแบบบูรณาการ โดยจัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน ซึ่งก่อนการจัดงานได้มีการนัดประชุมก่อนการปฎิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการอบรม จากนั้นได้มีการไปติดต่อผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอความร่วมมือจากชาวบ้านในการส่งบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว วันที่ 11 มิถุนายน ได้มีการมาจัดสถานที่การอบรม โดยใช้ห้องประชุมศูนย์ทอผ้าบ้านสนวนนอก เป็นที่จัดกิจกรรมอบรม มีการเตรียมของว่าง อาหารกลางวันและน้ำดื่มให้แก่ผู้มาอบรม

              

               

 

ในวันที่ 12 มิถุนายน ได้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ช่วง 8 โมงเช้า ได้มีน้องๆจากหลากหลายหมู่บ้านมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยกิจกรรมการเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว นั่นคือการเป็นยุวมัคคุเทศก์ และได้ อาจาร์ยวันดี และอาจาร์ยจินตนา มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้แก่น้องๆชาวตำบลสนวน อำเภอห้วยราช

กิจกรรมการเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ได้มีการแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้า ทางวิทยากรได้อบรมน้องๆยุวมัคคุเทศก์ ในเรื่องของประวัติศาสตร์และความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์ และตำบลสนวน เมื่อถึงตอนเที่ยงได้มีการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

กิจกรรมการเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว หรือ ยุวมัคคุเทศก์ ในช่วงบ่าย วิทยากรได้ให้ความรู้น้องๆยุวมัคคุเทศก์ในการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี หลักการพูดต่างๆ ข้อห้ามที่ห้ามทำเมื่อนำเสนอ เพื่อให้น้องๆเข้าใจการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี จากนั้นวิทยากรได้ให้น้องๆมัคคุเทศก์แบ่งกลุ่มเพื่อให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมการท่องเที่ยวของตำบลสนวน ให้แต่ละกลุ่มเขียนตารางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบลสนวน และให้น้องๆแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ ซึ่งการนำเสนอผ่านไปได้ด้วยดี น้องๆมีความสนุกเป็นอย่างมาก และยังได้รับคำติชม คำแนะนำที่ดีจากวิทยากรอีกด้วย

 

 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ ” การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในรายตำบลแบบบูรณาการ ในครั้งนี้ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองที่อนุญาติให้น้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะทำให้น้องๆยุวมัคคุเทศก์ ได้เข้าใจและมีความรู่เกี่ยวกับตำบลสนวนมากยิ่งขี้นและสามารถถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตำบลสนวนได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู