“สิ่งแวดล้อมชุมชน” อาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ อาจจะเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้แต่ทุกอย่างจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันเป็นวงจร สิ่งแวดล้อมในชุมนุมอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ได้แก่ อากาศ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ มหาสมุทร พื้น ดิน แร่ธาตุ ภูเขา ป่าไม้และสัตว์อื่น ๆ และ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ บ้านเรือน โรงเรียน ถนน รถยนต์ เขื่อนเก็บน้ำ ตลอด จนขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจและสังคมด้วย สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ประกอบกันขึ้นเป็นชุมชน โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นและข้อจำกัดทางธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์และเป็นหลักสำหรับการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เพื่อให้เกิดการดำรงชีวิตอย่างผาสุกและเสริมสร้างคุณภาพแห่งชีวิต

        การลงปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน เป็นการลงพื้นที่อบรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และโรคต่างๆตามชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”  การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ได้มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน มีการวางแผนร่วมกันของทีมผู้ปฏิบัติงานในวันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งได้แบ่งหน้าที่การทำงานเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ฝ่ายทะเบียนรับลงชื่อ ฝ่ายอาหาร และฝ่ายอุปกรณ์ โดยตามแผนการปฏิบัติงาน การอบรมมีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน แบ่งเป็นวันละ 2 สถานที่ แบ่งกลุ่มการทำงานเป็น 2 กลุ่มการทำงาน คือ วันที่ 9 เมษายน 2564 วัดสนวนนอกและวัดสนวนใน วันที่ 10 เมษายน 2564 วัดช่างหินและสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียนก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง คณะผู้ปฏิบัติงานได้ส่งตัวแทนลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่และประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านทราบและเข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติขณะลงพื้นที่ในตำบลสนวน 2 กิจกรรม คือ

  1. การเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการทำงานเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน(จิตอาสาร่วมกับชุมชนทำความสะอาดวัด)
  2. การอบรมมาตรการเพื่อการส่งเสริม สุขภาพด้านอาหารอนามัยสิ่งแวดล้อม และความรู้แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค covid 19 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 เมษายน 2564

กิจกรรมจิตอาสา กำหนดให้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งหมด 4 วัดในตำบลสนวน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายรับผิดชอบวัดบ้านสนวนนอกและวัดช่างหิน  และรับผิดชอบเกี่ยวกับฝ่ายทะเบียนรับลงชื่อและช่วยทำจิตอาสาในวัด ซึ่งในการทำกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนที่รับทราบและได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่าง

        การลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เริ่มด้วยการทำจิตอาสาและต่อด้วยการอบรม เริ่มเวลา 08.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ตามกำหนดการ ลำดับแรกนำชาวบ้านและผู้นำชุมชนทำความสะอาดศาสนสถาน ศาลาและและพระอุโบสถ หลังจากนั้นจึงจะมีการอบรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เสร็จจากนั้นคณาจารย์ผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ดิฉันจึงขอสรุป การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเนื่องด้วยในเดือนเมษายนของทุกปีจะตรงกับวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ซึ่งญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดต่างจะกลับมาหาบุตรหลานและญาติผู้ใหญ่ และด้วยช่วงเวลานี้เกิดการระบาดครั้งใหญ่มีความรุนแรงและรวดเร็วกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา คณะอาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานจึงมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะจัดการอบรมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชาวบ้านเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

อื่นๆ

เมนู