กระผมนายสุพจน์ ชัยสุวรรณ์ ประเภทประชาชน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรSC03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหมู่ที่ 10 ตำบลฉนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

กระผมได้ลงพื้นที่สำรวจในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย ตามแบบฟอร์ม 01 02 ในหมู่บ้านหนองโพธิ์หมู่ที่ 10 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายนพศร เพชรเลิศ เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีจำนวนทั้งหมด 67 หลังคาเรือน จากการได้ลงพื้นที่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน อยู่อย่างแบบเครือญาติส่วนมากมีการประกอบอาชีพหลักคือการเกษตร และอาชีพรองคือเลี้ยงสัตว์และทอผ้าเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว  การทอผ้ามีการรวมกลุ่มกันทอ แต่แบ่งงานกันไปทอที่บ้าน  ถ้าไม่มีงานกลุ่มก็ทอผ้าของตัวเอง  วิธีการจำหน่าย ก็จะขายผ่านพ่อค้าคนกลางตามแต่ตกลงกัน และทำการคีย์ข้อมูลแบบฟอร์ม 01 02 เข้าสู่ระบบ U2T

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงเชิงบทความในลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู