1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. การลงพื้นที่ปฎิบัติงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของนายโกศล กึมรัมย์ (ประชาชน)

การลงพื้นที่ปฎิบัติงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของนายโกศล กึมรัมย์ (ประชาชน)

การลงพื้นที่ปฎิบัติงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของนายโกศล กึมรัมย์ (ประชาชน)

มีการประชุม เมื่อวันที่ 3มิ.ย. 64 โดยอาจารย์ อุกฤษณ์ นาจำปา หัวหน้าโครงการ ประชุมเพื่อกำหนดวางแผน ชี้แจงรายละเอียด กิจกรรมการปฎิบัติงานของเดือนมิถุนายน 2564 เรื่อง “การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในขุมชนเพื่อการท่องเที่ยว” โดยกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 สถานที่ หอประชุมแสดงสินค้าไหม สนวนนอก โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วันดี เธียร์สวัสดิ์กิจ และอาจารย์จินตนา วัชรโพธิการ เป็นผู้บรรยาย

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย ให้ติดต่อประสานกับชุมชนในพื้นที่ หมู่3 บ้านสนวนใน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการฝึกปฏิบัติการ ยุวมัคคุเทศก์น้อย ได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างดี แต่เนื่องในสถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด ทำให้ขอเลือกเด็กที่จะมาร่วมอบรมได้เพียง 5 รายเท่านั้น และอีกหน้าที่ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำคือ รับผิดชอบอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) เพื่อเสริมสร้างรายได้ในชุมชน ข้าพเจ้าก็ได้ติดต่อประสานงานแม่ค้าในชุมชนเพื่อสั่งอาหารกลางวันก็ได้รับผลเป็นอย่างดี อาหารอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ราคาเป็นกันเองในชุมชน

 

         

           

 

 

ผลการอบรมในภาคเช้า โดยอาจารย์วันดี เธียร์สวัสดิ์กิจ เป็นการอบรมประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ในประเทศไทย และความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งภูเขาไฟ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมในการตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

 

                 

                           

ภาคบ่าย โดยอาจารย์ จินตนา วัชรโพธิการ เป็นการอบรมวาทศิลป์เพื่อการพูดในที่ชุมชน และหลักการเป็นมัคคุเทศก์ มีการแบ่งกลุ่มน้องๆ สำหรับฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นยุวมัคคุเทศก์ในตำบลซึ่งน้องๆก็ได้นำเสนอจุดท่องเที่ยวในชุมชนตนเองออกมาได้อย่างสนุกสนานและยังได้รับคพแนะนำและคำติชมจากวิทยากรเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาตนเองอีกด้วย

 

   

    

อื่นๆ

เมนู