อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ และมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความมั่งคงฐานราก เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน ทั้งภาคผลิต ภาคบริการ ตลอดจนเกษตรกรในชนบทที่สามารถนำผลผลิตมาสร้างมูลค่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาต่อยอดสร้างสรรค์การท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วย

           ปัจจุบันตลาดการท่องเที่ยวชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้ต้องมีการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญก็คือการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ ” มัคคุเทศก์ “ ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนทูตหรือตัวแทนในการนำเสนอท้องถิ่น และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม ดังนั้น การพัฒนามัคคุเทศก์จึงเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจและส่งเสริมเป็นอย่างมาก

            จากประเด็นดังกล่าว ทางโครงการ U2T ตำบลสนวนจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนามัคคุเทศก์ เนื่องจากตำบลสนวนก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเช่นกัน นั่นคือ “หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมสนวนนอก “  ดังนั้นจะเป็นการดีไม่น้อยหากเราสามารถบ่มเพาะลูกหลานในชุมชน ให้กลายเป็น ” ยุวมัคคุเทศก์ ” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสำนึกรักบ้านเกิด เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ ด้วยเหตุนี้ทางโครงการจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ ” การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว” ขึ้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ และอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร วิทยากรผู้มากความสามารถและประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

           การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าจะเป็นการอบรมการยกระดับการท่องเที่ยว การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และแหล่งภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ทั้งของจังหวัดบุรีรัมย์และตำบลสนวน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจและสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์ ส่วนช่วงบ่ายเป็นการอบรมวาทศิลป์เพื่อการพูดในที่ชุมนุมชน และหลักการเป็นมัคคุเทศก์ มีการฝึกปฏิบัติการเป็นยุวมัคคุเทศก์ประจำตำบล ผ่านกิจกกรรมระดมความคิดในการทำโจทย์ทริปท่องเที่ยว 1 วัน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ช่วยกันสรรค์สร้างและนำเสนอชุมชนตนเองออกมาได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว พร้อมกันนั้นยังได้รับทั้งคำแนะนำและคำติชมจากวิทยากร เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาทักษะตนเองต่อไป

           การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ชุมชนของตนเอง ผ่านการฝึกเป็นยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ได้ใช้ความรู้ความสามารถไปต่อยอดสร้างอาชีพและความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน และจะนำไปสู่การพัฒนายกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

  

   

 

 

อื่นๆ

เมนู