• ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์  จนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง หรือเรียกว่าพายุฤดูร้อน อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง   ๓๕ – ๔๐ องศา

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วง พฤษภาคม – ตุลาคม แต่ อาจเกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจนานประมาณ ๒ -๓ สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ในช่วงเดือนตุลาคมนานราว ๑ – ๒ สัปดาห์  เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศ

แปรปรวนไม่แน่นอน  อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง

  • ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปมีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งมีหินภูเขาไฟ บางแห่งในพื้นที่เป็นดินเหนียว

 

ข้าพเจ้า นางสาวอดิศา ใจกล้า ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หมู่ 12 บ้านโคกสุวรรณ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ในระหว่างวันที่ 2-15 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่ 12 บ้านโคกสุวรรณ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน ข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาก่อนที่จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชน ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตผู้นำชุมชนบ้านโคกสุวรรณคือนายสิง สุมรัมย์จากการสอบถามผู้นำชุมชนและลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนพบว่า บ้านโคกสุวรรณเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีทั้งหมด 53 ครัวเรือนอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่คือรับจ้างและเกษตรกรภายในชุมชนมีการเลี้ยงสัตว์เช่น วัว ไก่ มีการนำไปจำหน่ายบ้างจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาซื้อที่บ้านและพืชผักสวนครัวอื่น ๆ ที่ดินทำกินของคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นที่ดิน

 

 

 

         สรุปการการลงพื้นที่สำรวจ

จากการสำรวจพบว่า  ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนคือผ้าไหมแต่ส่วนมากจะเก็บไว้ใช้เองไม่ค่อยได้จำหน่ายนอกจากจะมีคนที่มาจากต่างจังหวัดกลับมาพักที่บ้านถึงจะได้จำหน่ายและจะมีการเลี้ยงสัตว์บ้างเช่น วัว ไก่ มีการจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางจะเข้ามาติดต่อซื้อขายภายในหมู่บ้าน คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างกัน

 

 

อื่นๆ

เมนู