1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 อบรมการจัดการแสดงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น ประจำตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

SC03 อบรมการจัดการแสดงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น ประจำตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

ในปัจจุบันมีการตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะ วัฒนะรรม และเทศกาล รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านมากขึ้น แต่เนื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลเป็นอย่างมากต่อการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในการนำรายได้เข้ามาสู่ชุมชน และยังช่วยพัฒนาเศษฐกิจ และเพื่อเป็นการยกระดับเศษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว”

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวบุญสิตาวรรณ สีหะวงษ์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ การดำเนินกิจกรรมในเดือนตุลาคมี้เป็นการจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ หมู่ 2 บ้านสนวนนอก

โดยก่อนที่จะถึงวันจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น ทางทีมงานตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มีการประชุมทีมเพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรม รวมถึงการแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนในทีมรับผิดชอบ และการวางแผนการจัดสถานที่ดำเนินงาน การติดต่อประชาสัมพันธ์กับคนในชุมชนเพื่อเป็นการชักชวนในการเข้าร่วมกิจกรรม

ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังบุรีรัมย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยววิธีชุมชมที่ยั่งยืน บ้านสนวนนอกมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง “รำตรด” ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมือง ซึ่งเดิมเป็นการละลเ่นของชาวเขมร เป็นการเชิญชวนให้ผู้คนมาทำบุญ มีการรำและร้อง มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงอย่าง ตะโพน กันชัล การร้องจะมีทั้งจังหวะช้าและเร็ว นอกจากนี้ยังมีการแสดงบายศรีสู่ขวัญ ที่เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวเมื่อเข้ามาเยียมเยือน และบ้านสนวนในมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของคณะนางรำสนวนใน เป็นการแสดงรำกะลา หรือภาษาเขมรคือ ‘เรือมตล็อค’ ด้วยรำที่เป็นเอกลักษณ์ และนอกจากการแสดงที่เป็นจุดเด่นแล้ว ผ้าหรือเครื่องแต่งกายยังเป็นผ้าที่ได้มาจากการย้อมและทอของชาวบ้านเอง

ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นอกจากนำเสนอการแสดงแล้วยังมีการเสนอแนะแนวทางเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาให้รูปแบบการแสดงออกมาได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน

Processed with VSCO with hb2 preset

 

วิดีโอประจำเดือนตุลาคม https://youtu.be/iFVUpfIOZbs

อื่นๆ

เมนู