1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การอบรมการจัดการแสดงเชิงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช

SC03 การอบรมการจัดการแสดงเชิงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช

          ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนตุลาคม คณะผู้ปฏิบัติงานมีวาระการปฏิบัติงานโดยจะเป็นเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแสดงเชิงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว” สืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 เป็นเหตุให้คณะผู้ปฏิบัติงานต้องประชุมวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยหลังจากการประประชุมการปฏิบัติงานได้ข้อสรุปว่า แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 2 ช่วงเวลา คือช่วงแรก เป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์สถานที่ก่อนการปฏิบัติงานจริง ช่วงที่สองคือการปฏิบัติงานจริง

 

          ช่วงแรกของการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการแสดงเชิงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว คือการจัดเตรียมอุปกรณ์สถานที่การอบรมไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดสถานที่ เตรียมโต๊ะเก้าอี้ เตรียมเต้นท์พร้อมทั้งตกแต่งสถานที่ และนัดหมายวันเวลา

 

           ช่วงที่สอง คณาจารย์หัวหน้างานได้เชิญวิทยากรผู้อบรมมาอบรมให้กับกลุ่มนางรำของแต่ละชุมชนเพื่อปรับท่ารำให้เหมาะและดีขึ้น คณะนางรำมาจาก 2 ชุมชน คือ บ้านสนวนนอก มี 5 ชุดการแสดง ได้แก่ รำบายศรีฯ รำมงคลจองได รำตรด รำบาสโลปและรำอีสานใต้ บ้านสนวนใน มี 2 ชุดการแสดง ได้แก่ รำกะลาและรำกันตรึม หลังจบการแสดงวิทยากรผู้อบรมได้ให้คำแนะนำเพื่อปรับท่ารำให้เหมาะสม คณะนางรำน้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงการแสดงให้ดีขึ้นในโอกาสถัดไป

 

           โดยสรุป การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการแสดงเชิงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท้องเที่ยว คณาจารย์และคณะผู้ปฏิบัติงานได้เชิญวิทยากรผู้อบรมให้กับนางรำของแต่ละชุมชน ทำให้นางนางรำแต่ชุมชนได้มีโอกาสทบทวนท่ารำของตัวเองพร้อมทั้งเสริมเติมแต่งท่ารำให้มีความสมบูรณ์และมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น หากประเทศไทยเปิดประเทศและเปิดการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์ COVID 19 ได้คลี่คลายลงคณะนางรำจะนำคำแนะนำต่างๆเหล่านี้เปิดปรับปรุงท่ารำเพื่อทำให้การแสดงมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู