1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว SC03

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว SC03

บ้านสนวนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทย ด้าน “ผ้าไหม” อย่างโดดเด่น จนได้มีการยกระดับหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม และได้มีการสืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนาทุกคนต้องรักษามาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ขาดรายได้ ทางเราได้มีการจัดการอบรมให้ความรู้นี้ขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหลังจากโรคระบาดของโควิด-19 เริ่มลดลงและได้ให้กลับมาเปิดหมู่บ้านอีกครั้ง

ข้าพเจ้านางสาวกัญญาณัฐ  ปัฎฐา (นักศึกษา) ปฏิบัติงานในตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีการจัดการอมรบ ณ บ้านสนวนนอก หมู่ 2  ต.สนวน

“รำตร๊ด”  หรือภาษาเขมรที่เรียกว่า ‘เรือมตล็อค’  เป็นศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นเมืองของบ้านสนวนที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น  แต่เดิมเป็นการรำของชาวศรีสะเกษเชื้อสายเขมร จะมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วย คือ กลอง ปี่อ้อ ขลุ่ย ฆ้องใหญ่ กรรชันร์ (ภาษาเขมร) กระพรวนวัว ซออู้ อุปกรณ์ที่ประกอบการเล่นมีคันเบ็ด โดยจะให้ผู้เล่นชายร้องเพลงคนหนึ่ง มีลูกคู่ช่วยกันร้องประกอบ ฝ่ายหญิงคนหนึ่ง นางรำแล้วแต่เหมาะสม ผู้แสดงประกอบคล้ายตัวละคร มีพราหมณ์ตีกลอง ถือกระพรวนวัว ถือกะลา ถือคันเบ็ด การร่ายรำตามจังหวะเพลง มีนาฏลีลา อ่อนช้อยเนิบนาบ การร้องและกระทุ้งกระพรวนจำนวนหลายลูกผูกติดกับไม้ที่เป็นรูปกากบาท มีกลอง ปี่ หรือขลุ่ย นักร้องชายหญิงร้องสลับกัน ผู้รำจะเดินวนเป็นวงกลม ในเรื่องการแต่งกายจะสวมชุดพื้นเมือง เช่น ผ้าโสร่ง สวมเสื้อหลากสี

ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และข้อเสนอแนะได้มีแนวทางการรำหรือการแสดงให้ชาวบ้านได้มีการพัฒนาการไปในทางที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู