โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตำบลสนวน สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมของกลุ่มตำบลสนวนได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว” โดยมีการจัดการแสดงรำท้องถิ่นของชาวตำบลสนวน 2 การแสดง คือ  การแสดงรำตรด  และรำกะลา  พร้อมทั้งมีวิทยาการที่มากความรู้และประสบการณ์แนะนำและปรับการรำให้กับชาวบ้านตำบลสนวนให้ทันสมัยและสวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

โดยมีการลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมงานที่ ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2  บ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช                จังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดสถานที่สำหรับการอบรม ดังนี้ เวทีสำหรับการแสดงรำ  โต๊ะคณะกรรมการเพื่อตัดสินการแสดงรำ  เก้าอี้   เป็นต้น

ชุมชนบ้านสนวนนอกยังมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง ‘รำตรด’ ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมือง เดิมเป็นการละเล่นของชาวเขมร (กัมพูชา) เป็นการเชิญชวนให้ผู้คนทำบุญ โดยจะมีการรำและร้อง มีอุปกรณ์ประกอบการเล่น เช่น กันชัล จะกร็อง ตะโพน ชันตู๊จ ซอ ตะโพน การร้องเล่นจะทั้งจังหวะเร็วและจังหวะช้า

               “เรือมตล็อก” เป็นภาษาเขมร คำว่าเรือม แปลว่ารำ คำว่า ตล็อก แปลว่า กะลามะพร้าว ความหมายแปลเป็นไทย         ก็คือ “รำกะลา” เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานใต้ของไทย และกัมพูชา ซึ่งสืบเนื่องมาจากการนิยมปลูกมะพร้าว  เพราะมีความเชื่อว่าใครปลุกมะพร้าวได้งอกงามก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวมั่นคง หลังจากเก็บเกี่ยวและว่างงานแล้ว หนุ่มสาวจะไปนั่งขัดกะลามะพร้าวที่ลานบ้าน  ส่วนหนึ่งกะลาจะนำไปเป็นภาชนะ ส่วนเนื้อมะพร้าวจะนำมาประกอบอาหาร การร่ายรำระหว่างหญิงและชาย เรือมตล็อกหรือรำกะลานี้ มีเคล็ดอยู่ว่าคู่ใดสามารถเคาะกะลามะพร้าวแตก ก็คาดว่าคู่นั้นจะได้แต่งงานกัน บรรเลงด้วยวงกันตรึม ซึ่งเป็นวงมโหรีพื้นเมืองอีสานใต้

วิดิโอเพิ่มเติ่ม

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู