การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมของพวกเราทีมงาน U2T SC03 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช ได้มีการลงพื้นที่เข้าไปจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในห้อข้อเรื่อง “การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว” โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนตำบลสนวน สามารถนำไปสู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมในด้านวิถีชีวิตท้องถิ่น ด้านพิธีกรรม ด้านศาสนาและด้านอาชีพของคนในท้องถิ่น ประกอบกับกลไกการท่องเที่ยวสามารถทำให้ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ ชาวตำบลสนวนยังมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง รำบายศรี รำมงคลจองได รำตรด รำบาสโลป รำกะลา และรำกันตรึม ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมือง เดิมเป็นการละเล่นของชาวเขมร (กัมพูชา) โดยจะมีการรำและร้อง มีอุปกรณ์ประกอบการเล่น เช่น กันชัล จะกร็อง ตะโพน ชันตู๊จ ซอ ตะโพน การร้องเล่นจะทั้งจังหวะเร็วและจังหวะช้า นอกจากนี้ยังมีตลาดโบราณ ที่เต็มไปด้วยอาหารและขนมแบบพื้นเมือง อย่างขนมตดหมา ซึ่งมีรูปร่างหน้าตาและรสชาติคล้ายกับขนมจาก ที่เรียกว่าขนมตดหมาเพราะวัตถุดิบทำมาจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่ชื่อว่าต้นตดหมานั่นเอง 

               กิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดของชุมชนตำบลสนวนถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างมากในการรื้อฟื้นนำเอาวัฒนธรรมวิถีชีวิตเก่าแก่ที่ค่อยๆ สูญหายไปตามกาลเวลาได้กลับมามีชีวิตให้นักท่องเที่ยวและคนรุ่นหลังๆ ได้มีโอกาสได้สัมผัสและสืบทอดต่อกัน โดยที่ผู้สูงอายุในชุมชนนั้นเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างมากในการบอกเล่าถึงวัฒนธรรมในอดีต จนจุดประกายความคิดให้กับผู้นำชุมชนได้มองเห็นความน่าสนใจของวัฒนธรรม จนเกิดความต้องการที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบเดิมๆ และสร้างเป็นจุดขายให้กับชุมชนให้เป็นที่รู้จักด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนตำบลสนวน ทำให้การสร้างกิจกรรมนั้นสามารถเกิดเป็นรูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์ โดยการใช้ชีวิตตามปกติของชาวบ้าน ถ่ายทอดให้ นักท่องเที่ยวด้วยการอาศัยแรงกายแรงใจจากเยาวชนในท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยในการถ่ายทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิต ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนตำบลสนวน ซึ่งกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะใช้เป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น

               วัฒนธรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับบริบทสภาพแวดล้อมในแต่ละยุคสมัย เพื่อให้ตอบสนองกบสังคมในแต่ละช่วง เพราะบางคนไม่ได้เข้าใจกบวัฒนธรรมนั้นๆแม้แต่การนำวัฒนธรรม ต่างชาติเข้ามาทดแทน ดังนั้นจึงควรที่จะทำให้คนรุ่นหลังๆ รู้สึกภูมิใจกบวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิมก็ต้องมีการส่งเสริมและศึกษาให้เห็นถึงคุณค่า เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความต้องการที่อยากจะ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยังคงอยู่ต่อไป โดยสร้างทัศนคติให้แต่ละบุคคลเชื่อว่าวัฒนธรรมเป็นสมบัติของทุกคน  เพื่อที่จะทำให้รู้สึกหวงแหนและต้องการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป

วีดีโอประกอบการปฏิบัติงาน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู