ข้าพเจ้านางสาววาสินี ฉัตรทัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์) ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชทำงานเกี่ยวกับเอกสารทั่วไปของสำนักงานที่ได้รับหมอบหมายและลงรับเอกสารระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าข้อมูลทะเบียนรายชื่อสัมมาชีพเข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง จำนวน 1 หมู่บ้าน ดังนีบ้านเพชร หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยราชนำเข้าข้อมูลทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านเข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง จำนวน 4 ตำบล ดังนี้  ตำบลสนวน ตำบลโคกเหล็กตำบลห้วยราช ตำบลสามแวง (ระดับตำบล)

ร่วมกิจกรรมและบันทึกภาพถ่ายกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ณห้องประชุมบ้านสนวนรีสอร์ท ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่อำนวยความสะดวกและบันทึกภาพถ่ายกลุ่มสัมมาชีพบ้านเพชร หมู่ที่7 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช

 

ร่วมกิจกรรมและบันทึกภาพถ่าย มหกรรม รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินและวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่อำหน่วยความสะดวกการลงพื้นที่สังเกตการณ์ เผ้าระวังและติดตามของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู