การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะเป็นการท่องเที่ยวที่จะมุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตร กรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน  และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผล กระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม

และทางโครงการ u2t ได้มีการจัดโครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้ “โคกหนองนาโมเดล” โดย ดิฉัน นางสวกัญญาณัฐ  ปัฎฐา ได้มีการลงพื้นที่ที่ศูนย์การเรียนรู้ “โคกหนองนาโมเดล” ซึ่งอยู่ที่ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ภายในโครงการจะมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเกษตร โดย คุณบุญทัศน์ กะรัมย์ ผู้เป็นเจ้าของสวน และได้พาเดินชมภายในโคกหนองนา มีการแนะนำพืชต่างๆ และยังบอกเคล็ดลับวิธีในการปลูกพืชผักอีกด้วย

         

และมีการให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์ แน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่จะนำมาใช้เป็น ส่วนประกอบในการเพาะปลูกทั้งหมดจะต้องมาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยคอกที่จะนำมาใช้ในการเร่งการเจริญเติบโต แม้กระทั้งสิ่งที่จะนำมาย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ในดินก็มีส่วนสำคัญไม้แพ้กัน เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการย่อยวัตถุอินทรีย์กันเลยทีเดียว นั่นก็คือ จุลินทรีย์

อื่นๆ

เมนู