หากพูดถึงตำบลสนวน อำเภอห้วยราช หลายคนคงจะนึกถึงหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมสนวนนอก ที่เป็นแลนมาร์คสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิถีชีวิต และสัมผัสบรรยากาศชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมรที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ไว้ได้อย่างน่าชื่นชม ซึ่งนอกจากหมู่บ้านสนวนนอกแล้ว ยังมีศูนย์การเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล”  พื้นที่การเกษตรแห่งใหม่ที่กำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตำบลนั่นเอง 

โคก หนอง นา โมเดลคืออะไร?

                  โคก หนอง นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ เป็นแนวคิดที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเอง โดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของในหลวง ร.9  ดูเพิ่มเติม

U2T กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

                    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเราชาว U2T SC03 ตำบลสนวน ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ ตามเป้าประสงค์ของโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งตามที่ได้กล่าวข้างต้นว่าในตำบลสนวนนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ นั่นคือ โคก หนอง นา โมเดล ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรของคุณบุญทัศน์ กะรัมย์ ที่ได้เปิดให้เข้าชมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้คนที่สนใจทั้งในชุมชน และนอกชุมชน ได้มาศึกษาดูงาน และเที่ยวชมธรรมชาติไปพร้อมกัน

                    โอกาสนี้ทางโครงการ U2T จึงได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเชิญชวนคนในชุมชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตร โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอห้วยราช เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการออกแบบฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่ ฐานจุลินทรีย์หน่อกล้วย ฐานจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และฐานน้ำส้มควันไม้ ซึ่งจะมีการสาธิตการทำ และให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง ทุกคนก็จะได้ผลิตผลที่ตนเองทำกลับบ้านไปด้วย 

                     นอกจากการเรียนรู้ตามฐานต่าง ๆ แล้วยังมีกิจกรรมทัวร์โคกหนองนา นำโดยคุณบุญทัศน์ เจ้าของพื้นที่เป็นมัคคุเทศก์พาเที่ยวชม พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะพัฒนาพลิกฟื้นที่ดินของตนเอง เพื่อประยุกต์ จัดสรร และใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมระดมความคิด การออกแบบโคกหนองนาโมเดล ซึ่งแต่ละกลุ่มก็สามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสนุกสนาน พร้อมกับรับฟังคำติชมของวิทยากร เพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

                     กล่าวได้ว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกำลังเป็นกระแสอย่างมาก นักท่องเที่ยวจากเมืองใหญ่ที่โหยหาความงดงามของธรรมชาติ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชนบท ก็จะเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์อันซีนเหล่านี้ ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรที่น่าสนใจให้กับคนในชุมชน ส่งเสริมการตระหนักรู้ในการได้หันมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และวิถีแห่งเกษตรกรของตนเอง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน

 

อื่นๆ

เมนู