การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนของพวกเราทีมงาน U2T SC03 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช ได้มีการลงพื้นที่เข้าไปจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในห้อข้อเรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ส่วนของนายบุญทัศน์ กะรัมย์ ตั้งอยู่ที่บ้านสนวกนอก หมู่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมหลักๆในการจัดอบรมมีการทำปุ๋ยหมักด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยฮอร์โมนไข่  เดินเยี่ยมชมสวน และออกแบบแผนโคกหนองนาโมเดลในแบบความคิดของคนในทีม

               การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถนำรายได้มาสู่ชุมชนโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นยังสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนี้ได้อีกด้วย การท่องเที่ยวเชิงเกษตรยังเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวชนบท ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่หลากหลาย รวมถึงได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ พร้อมความสนุกสนาน เพลินเพลิน และยังสามารนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรด้านการเกษตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการท่องเทียวเชิงเกษตร ประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินเยี่ยมชมวิถีของชาวสวน เป็นต้น

               การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในครั้งนี้ทางทีมงาน U2T มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชน โดยเชื่อมโยงการเกษตรและวิถีของชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า  พัฒนาศักยภาพให้มีองค์ความรู้รอบด้าน ทั้งด้านนโยบายการท่องเที่ยวของตำบล การจัดการแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผลผลิตเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน และเกษตรกรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในการสร้างงานสร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในชุมชนต่อไป

                                            วีดีโอประกอบการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู