ข้าพเจ้านางสาววาสินี ฉัตรทัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์) ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชทำงานเกี่ยวกับเอกสารทั่วไปของสำนักงานที่ได้รับหมอบหมายและลงรับเอกสารระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าข้อมูลทะเบียนรายชื่อสัมมาชีพเข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง จำนวน 1 หมู่บ้าน ดังนีบ้านเพชร หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยราชนำเข้าข้อมูลทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านเข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง จำนวน 4 ตำบล ดังนี้  ตำบลสนวน ตำบลโคกเหล็กตำบลห้วยราช ตำบลสามแวง (ระดับตำบล)

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่บันทึกภาพถ่ายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” (งบเงินกู้) บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่บันทึกภาพถ่ายกลุ่มสัมมาชีพไส้กรอกตาเปียง บ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่บันทึกภาพถ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” (งบเงินกู้) กิจกรรมเอามื้อสามัคคีลงแขกเกี่ยวข้าว บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่บันทึกภาพถ่ายกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ ฐานเรียนรู้ “คนรักษ์แม่โพสพ” เพื่อให้ความรู้ในการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิแบบอินทรีย์ การขยายพันธุ์ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลเพาะปลูกในรอบปีถัดไป และเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน  แปลงของนายจอม จอยรัมย์ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู