ดิฉันนางสาวกัญญาณัฐ  ปัฎฐา (นักศึกษา) ได้เริ่มปฏิบัติโครงการตั้งแต่เดือนตุลา-เดือนธันวาคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ เดือนตุลามีการจัดกิจกรรม “การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว”  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีการจัดการอมรบ ณ บ้านสนวนนอก หมู่ 2  ต.สนวน  โดยมีการประชุมแบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับจัดอบรม

มีการแสดงที่เรียกว่า “รำตร๊ด”  หรือภาษาเขมรที่เรียกว่า ‘เรือมตล็อค’  เป็นศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นเมืองของบ้านสนวนที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น  แต่เดิมเป็นการรำของชาวศรีสะเกษเชื้อสายเขมร จะมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วย คือ กลอง ปี่อ้อ ขลุ่ย ฆ้องใหญ่ กรรชันร์ (ภาษาเขมร) กระพรวนวัว ซออู้ อุปกรณ์ที่ประกอบการเล่นมีคันเบ็ด โดยจะให้ผู้เล่นชายร้องเพลงคนหนึ่ง มีลูกคู่ช่วยกันร้องประกอบ ฝ่ายหญิงคนหนึ่ง นางรำแล้วแต่เหมาะสม ผู้แสดงประกอบคล้ายตัวละคร มีพราหมณ์ตีกลอง ถือกระพรวนวัว ถือกะลา ถือคันเบ็ด การร่ายรำตามจังหวะเพลง มีนาฏลีลา อ่อนช้อยเนิบนาบ การร้องและกระทุ้งกระพรวนจำนวนหลายลูกผูกติดกับไม้ที่เป็นรูปกากบาท มีกลอง ปี่ หรือขลุ่ย นักร้องชายหญิงร้องสลับกัน ผู้รำจะเดินวนเป็นวงกลม ในเรื่องการแต่งกายจะสวมชุดพื้นเมือง เช่น ผ้าโสร่ง สวมเสื้อหลากสี โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และข้อเสนอแนะได้มีแนวทางการรำหรือการแสดงให้ชาวบ้านได้มีการพัฒนาการไปในทางที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

เดือนพฤศจิกายน ได้มีการกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้ “โคกหนองนาโมเดล”  โดยได้มีการลงพื้นที่ที่ศูนย์การเรียนรู้ “โคกหนองนาโมเดล” ซึ่งอยู่ที่ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะเป็นการท่องเที่ยวที่จะมุ่งเน้นทางด้านการเรียนรู้วิถีเกษตร กรรมของชาวชนบท โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดการเรียนรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน  และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและผล กระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม 

     

ภายในโครงการจะมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการเกษตร โดย คุณบุญทัศน์ กะรัมย์ ผู้เป็นเจ้าของสวน และได้พาเดินชมภายในโคกหนองนา มีการแนะนำพืชต่างๆ และยังบอกเคล็ดลับวิธีในการปลูกพืชผักอีกด้วย และมีการให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์ แน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่จะนำมาใช้เป็น ส่วนประกอบในการเพาะปลูกทั้งหมดจะต้องมาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยคอกที่จะนำมาใช้ในการเร่งการเจริญเติบโต แม้กระทั้งสิ่งที่จะนำมาย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ในดินก็มีส่วนสำคัญไม้แพ้กัน เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการย่อยวัตถุอินทรีย์กันเลยทีเดียว นั่นก็คือ จุลินทรีย์

 

อื่นๆ

เมนู