ข้าพเจ้านางสาววาสินี ฉัตรทัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์) ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชทำงานเกี่ยวกับเอกสารทั่วไปของสำนักงานที่ได้รับหมอบหมายและลงรับเอกสารระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าข้อมูลทะเบียนรายชื่อสัมมาชีพเข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง จำนวน 1 หมู่บ้าน ดังนีบ้านตาเสา หมู่ที่ ๑ ตำบลตาเสานำเข้าข้อมูลทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านเข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง จำนวน ๒ ตำบล ดังนี้  ตำบลสนวน ตำบลสามแวง (ระดับตำบล)

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนสนับสนุนการเอามื้อสามัคคีลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ ณ ฐานเรียนรู้ “คนรักแม่โพสพ”แปลงของนายทองยศ ทะยานรัมย์ หมู่ที่๘ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสนับสนุนการเอามื้อสามัคคีลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ ณ ฐานเรียนรู้ “คนรักแม่โพสพ”แปลงของนางบำเพ็ญ บุญเจียม หมู่ที่๔ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชี้แจงแนวทางการเปิดจังหวัดบุรีรัมย์และแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน (BURIRAM LIFESTYLE) ณ ห้องประชุมชั้น2  สนามช้างอารีนา ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP Big Data) ณ ศูนย์ทอผ้าบ้านสนวนนอก หมู่ที๒ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู