1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

SC03 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

            ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนเมษายน เป็นการลงพื้นที่อบรมรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และโรคต่างๆตามชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” เริ่มด้วยการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานก่อนหลังจากนั้นจึงพื้นที่ปฏิบัติงาน

 

            ในลำดับแรกของการเริ่มทำงาน เริ่มด้วยการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน โดยการประขุมวางแผนร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในวันที่ 7 เมษายน 2564 เพื่อแบ่งหน้าที่การทำงานเป็น 3 หน้าที่ด้วยกันคือ ฝ่ายทะเบียนรับลงชื่อ ฝ่ายอาหาร และฝ่ายอุปกรณ์ โดยตามแผนการปฏิบัติงาน การอบรมมีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน แบ่งเป็นวันละ 2 สถานที่ แบ่งกลุ่มการทำงานเป็น 2 กลุ่มการทำงาน คือ วันที่ 9 เมษายน 2564  วัดสนวนนอกและวัดสนวนใน วันที่ 10 เมษายน 2564 วัดช่างหินและสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียนก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง คณะผู้ปฏิบัติงานได้ส่งตัวแทนลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่และประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านทราบและเข้าร่วมการอบรม

 

            การลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เริ่มการอบรมเริ่มเมื่อเวลา 9 นาฬิกา ตามกำหนดการ ลำดับแรกนำชาวบ้านและผู้นำชุมชนทำความสะอาดศาสนสถาน ศาลาและและพระอุโบสถ หลังจากนั้นจึงจะมีการอบรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เสร็จจากนั้นคณาจารย์ผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

 

 

 

            โดยสรุป การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” เนื่องด้วยในเดือนเมษายนของทุกปีจะตรงกับวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ซึ่งญาติพี่น้องซึ่งทำงานอยู่ต่างจังหวัดจะกลับมาหาบุตรหลานและญาติผู้ใหญ่ ประกอบกับ ณ ช่วงเวลานี้เกิดการระบาดครั้งใหญ่มีความรุนแรงและรวดเร็วกว่าทุกครั้ง คณาจารย์และผู้ร่วมปฏิบัติจึงมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะจัดการอบรมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชาวบ้านในพื้นที่รับทราบการปฏิบัติตนและการรับมือกับผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู