การปฏิบัติงานเดือนมิถุนายนของดิฉันนางสาวอดิศา  ใจกล้าได้มีการจัดกิจกรรมเป็นการลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนท่องเที่ยว” (1.3)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  ณ ชุมชนท่องเที่ยวผ้าไหมสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ในการจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อยได้สรรหาเยาวชนภายในตำบลสนวนมาเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีวิทยากรในการอบรมครั้งนี้คือ อาจารย์วันดี  เธียรสวัสดิ์กิจและอาจารย์จินตนา  วัชรโพธิกร โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎระเบียบที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 เยาวยชนที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ต้องมีการลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล  สวมใส่แมส  วัดอุณหภูมิของร่างกาย  แจกเจลล้างมือ นั่งห่างกัน 2 เมตร

เนื้อหาหัวข้อ/เรื่องการอบรม

-การอบรมการยกระดับการท่องเที่ยว

-การอบรมประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวในตำบล

-การอบรมการสร้างและพัฒนา  Creative  Economy

-ฝึกปฏิบัติการวาทศิลป์เพื่อการพูดในที่ประชุม

-การอบรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ความยั่งยืน

-การอบรมการผลิตสื่อออนไลน์เรื่องตำบล

-ฝึกปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ประจำตำบล

 

โดยสรุปในการจัดกิจกรรมการอบรมมัคคุเทศก์น้อยเยาวชนที่อาศัยอยู่ในตำบลสนวนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามกฎระเบียบในจการแพร่ระบาดโรคโควิค19 และหวังว่าการอบรมครั้งนี้เยาวชนได้รับความรู้เป็นอย่างมากทั้งด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์และของตำบลสนวนเองแล้วยังมีด้านการฝึกให้เยาวชนเป็นผู้ที่กล้าแสดงออก กล้าพบปะกับบุคคลอื่นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่วิทยากรได้แนะนำ

และมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงเดือนที่ผ่านในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช สจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีน เพื่อลดการระบาดโควิค 19 ด้วยวัคซีน(Covid week)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564ผู้ปฏิบัติงานและทีมงานตำบลสนวน  ร่วมกับ อสม.ของตำบลสนวนได้ลงพื้นที่ วัดสนวนใน ศาลาประชาคมบ้านจบกหมู่ที่6 และวัดป่านกกระเรียน เพื่อเชิญชวนให้เยาวชน ผู้สูงอายุ เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิค 19 และยังได้มอบอุปกรณ์เพื่อป้องการโรคโควิค 19 เบื้องต้น เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ

โดยการลงพื้นที่รณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิค 19พบว่าเยาวชน วัยกลางคนและผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะมีแค่ อสม ประจำตำบลและบุคคลส่วนน้อยที่ได้รับการฉีดวัควีนแล้ว แต่ก็มีการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนกันไปบ้างแล้วรอแค่ทางโรงบาลระบุวันและเวลาเพื่อทำการฉีดวัคซีน

  

อื่นๆ

เมนู