1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

SC03 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

ข้าพเจ้านายพนมชัย ชุมพลชัย ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภาคนักศึกษา

หลักสูตร : SC03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ณ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนเมษายน เป็นการลงพื้นที่อบรมรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ในวันที่ 9 ถึง 10 เมษายน 2564

เริ่มในวันที่ 9 เมษายน 2564  กลุ่ม SC03 ได้แบ่งเป็นสองกลุ่มไปทำกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนสถานที่ที่ได้เข้าไปทำความสะอาดได้แก่ วัดสนวนนอก และวัดสนวนใน โดยทางผู้เขียนบทความนั้นอยู่กลุ่มวัดสนวนนอก

เวลา 08:30 รับลงทะเบียนกับชาวบ้านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

เวลา 09:00 กลุ่ม SC03 ได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลสนวนที่ได้มาเข้าร่วมโดยเริ่มทำความสะอาดบริเวณวัดสนวนนอกและศาลา

เวลา 10:00 พักรับประทานของว่าง

เวลา 12:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

ในภาคบ่ายจะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดโดยจะเป็นการรวมกลุ่มอบรมที่วัดสนวนนอก ตั้งแต่เวลา 13:00 – 16:00 น.

วันที่ 10 เมษายน กลุ่ม SC03 ได้แบ่งเป็นสองกลุ่มไปทำกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนสถานที่ที่ได้เข้าไปทำความสะอาดได้แก่ วัดป่านกกระเรียน และวัดช่างหิน

โดยทางผู้เขียนบทความนั้นอยู่กลุ่มวัดช่างหิน

เวลา 08:30 รับลงทะเบียนกับชาวบ้านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

เวลา 09:00 กลุ่ม SC03 ได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลสนวนที่ได้มาเข้าร่วมโดยเริ่มทำความสะอาดบริเวณวัดช่างหินและศาลา

เวลา 10:30 ย้ายสถานที่ไปวัดป่านกกระเรียน

เวลา 11:00 ทำความสะอาดบริเวณวัดป่านกกระเรียน

เวลา 12:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

ในภาคบ่ายจะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดกับชาวบ้านตำบลสนวน ณ วัดป่านกกระเรียน ตั้งแต่เวลา 13:00 – 16:00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยายกาศการลงพื้นที่อบรมรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และ การอบรมเชิงปฏิบัติการ

อื่นๆ

เมนู