1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. รายงานผลการปฏิบัติงานโครการยกระดับเศรศฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการตลอดโครงการ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

รายงานผลการปฏิบัติงานโครการยกระดับเศรศฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการตลอดโครงการ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

จากการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทบาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) SC03 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมชุมชนอย่างหลากหลาย ดิฉัน นางสาวบุญสิตาวรรณ สีหะวงษ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาโครงการของเรามุ่งเน้นในการพัฒนาชุมชนหรือการท่องเที่ยวของให้ดียิ่งขึ้นในหลาย ๆ รูปแบบ

โดยในไตรมาสแรก จะเป็นการสำรวจตำบลสนวนของเราว่าหมู่บ้านในตำบลนั้นมีความเป็นอยู่ ประชากรประกอบอาชีพอะไร มีวิถีชีวิตอย่างไร มีภูมิปัญญาอะไรบ้าง และมีสถานที่อะไรบ้างที่สำคัญ โดยแบ่งหน้าที่กันตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลมาอย่างครบถ้วยอย่างที่สุด

ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของ

 

 

 

ตำบลสนวนอย่าง ผ้าไหม ทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญว่าสามารถทำมาต่อยอดอย่างไรได้ ผ้าไหม ก่อนที่จะมาเป็นผ้าไหมแต่ละผืนที่มีลวดลายสวยงามนั้น มันเริ่มมาจากอะไร ทางทีมงานก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษา และทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำความแตกต่างและโดดเด่นมาต่อยอดเป็นโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยการใช้สีย้อมไหมที่มาจากธรรมชาติเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีสีสันที่สวยงามอย่างเช่น สีเหลือง ที่มาจาก เปลือกมะพูด สีแดง ที่ได้มาจาก เปลือกฝาก หลักจากการนำเปลืองไม้มาต้ม และยังสามารถเพิ่มความเข้มจากของสีได้จากการเติมจุนสี หรือการใส่สารส้มลงไป และนำไปล้างด้วยน้ำเกลือเพื่อเป็นการป้องกันการตกสี และส่งผลให้เส้นไหมมีความเงางาม

นอกจากผลิตภัณฑ์ชุมชม อย่างผ้าไหมแล้วยังมีการโครงการท่องเที่ยวของตำบลสนวนที่ทางเราได้จัดขึ้น อย่างการ โครงการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชม ก่อนที่จะเป้นชุมชนท่องเที่ยวชุมชนของเราก็ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง โดยเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการทำงานเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน(จิตอาสาร่วมกับชุมชนทำความสะอาดวัด) และการอบรมมาตรการเพื่อการส่งเสริม สุขภาพด้านอาหารอนามัยสิ่งแวดล้อม และความรู้แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค covid-19 โดย จัดขึ้นที่วัดสนวนในและสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน เมื่อสถานที่มีความพร้อมแล้วต่อไปก็เป็นการจำลองการออกแบบหรือจัดการท่องเที่ยวในชุน อย่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว การเป็นยุวมัคคุเทศก์ มียุวมัคคุเทศก์ที่มาจากคนในชุมนชนมาเข้าร่วมการจัดอบรม และยังได้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ และอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร วิทยากรผู้มากประสบการณ์ ได้มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองบุรีรัมย์ วัฒนธรรมที่สำคัญ สถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงการเรียนรู้และฝึกการเป็นยุวมัคคุเทศก์

ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในการนำรายได้เข้ามาสู่ชุมชน และยังช่วยพัฒนาเศษฐกิจ และเพื่อเป็นการยกระดับเศษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว” ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นอกจากนำเสนอการแสดงแล้วยังมีการเสนอแนะแนวทางเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาให้รูปแบบการแสดงออกมาได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน

Processed with VSCO with hb2 preset

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีการประกแบอาชีพเกษตรกร ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาผสมผสาน  ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ของเกษตรกรนำไปสู่การถ่ายทอดภูมิปัญญา แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ โดยมีการทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเชิญชวนผู้คนในชุมชนได้มาเรียนรู้การทำเกษตร โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์และความรู้เป็นผู้อธิบายและสาธิตร่วมกับคุณบุญทัศน์ กะรัมย์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การทำจุลินทรีย์ด้วยหน่อกล้วย ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และน้ำส้มควันไม้และให้ความรู้เกี่ยวกับโคก หนอง นา โมเดล

อื่นๆ

เมนู