1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ (นักศึกษา)

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ (นักศึกษา)

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการนกระดับเศษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) SCO3  ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  นางสาวประภาลักษณ์  ดวงดารา   นักศึกษา  โดยแผนงานของกลุ่มเราเน้นไปที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแบบครบวงจร  เป็นต้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต เนื่องจากตำบลสนวนเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวผ้าไหมอยู่เดิมแล้ว  ทางโครงการเข้าไปยกระดับให้มีความน่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้มากยิ่งขึ้น  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการฟอกสี การลงน้ำยาของผ้าไหมให้มีคุณภาพและเป็นการเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมไปในขณะเดียวกัน

จากภูมิปัญญาการทอผ้าในอดีต สู่การรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมทอผ้าชุมชน โอกาสนี้ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ   จึงได้จัดโครงการ ” การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประเภทผ้าไหม   โดยเมื่อได้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแล้วจะมีการเพิ่มมูลค่าของผ้าไหมด้วยวิธีการลงน้ำยาให้ผ้าไหมนุ่มและผ้าไหมเงางาม ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเตรียมน้ำยาลงผ้าไหม
1.เตรียมน้ำ 1.5 ลิตร ใส่ภาชนะที่เหมาะสำหรับแช่ผ้าได้ 1 ผืน
2. เทน้ำยาปรับความนุ่มของผ้าไหม 1 ฝา ลงผสมกับน้ำ 1.5 ลิตร ที่เตรียมไว้
3. นำผ้าไหมแช่ลงในน้ำยาที่ได้เตรียมไว้แล้ว 30 นาที แช่ให้ผ้าไหมดูดน้ำยาจนหมด
4.นำผ้าไหมที่ดูดน้ำยาเสร็จแล้วตากแดดทิ้งไว้จนผ้าแห้งสนิท
5.นำผ้าไหมที่แห้งแล้วมารีด เมื่อเสร็จสิ้นนำผ้าไหมใส่บรรจุภัณฑ์ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ทางโครงการยังยกระดับหมู่บ้านด้านศิลปะและวัฒธรรมด้วยนั่นคือการ การแสดงทางวัฒนธรรม รำตรด รำกะลา  เพื่อเป็นการแสดงต้อนรับนักท่อเที่ยวและเป็นรับขวัญของนักท่องเที่ยวตามความเชื่อของคนในหมู่บ้านอีกด้วย

ชุมชนบ้านสนวนนอกยังมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง ‘รำตรด’ ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมือง เดิมเป็นการละเล่นของชาวเขมร (กัมพูชา) เป็นการเชิญชวนให้ผู้คนทำบุญ โดยจะมีการรำและร้อง มีอุปกรณ์ประกอบการเล่น เช่น กันชัล จะกร็อง ตะโพน ชันตู๊จ ซอ ตะโพน การร้องเล่นจะทั้งจังหวะเร็วและจังหวะช้า

“เรือมตล็อก” เป็นภาษาเขมร คำว่าเรือม แปลว่ารำ คำว่า ตล็อก แปลว่า กะลามะพร้าว ความหมายแปลเป็นไทย   ก็คือ “รำกะลา” เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานใต้ของไทย และกัมพูชา ซึ่งสืบเนื่องมาจากการนิยมปลูกมะพร้าว  เพราะมีความเชื่อว่าใครปลุกมะพร้าวได้งอกงามก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวมั่นคง หลังจากเก็บเกี่ยวและว่างงานแล้ว หนุ่มสาวจะไปนั่งขัดกะลามะพร้าวที่ลานบ้าน  ส่วนหนึ่งกะลาจะนำไปเป็นภาชนะ ส่วนเนื้อมะพร้าวจะนำมาประกอบอาหาร การร่ายรำระหว่างหญิงและชาย เรือมตล็อกหรือรำกะลานี้ มีเคล็ดอยู่ว่าคู่ใดสามารถเคาะกะลามะพร้าวแตก ก็คาดว่าคู่นั้นจะได้แต่งงานกัน บรรเลงด้วยวงกันตรึม ซึ่งเป็นวงมโหรีพื้นเมืองอีสานใต้

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร & และอาหารประจำถิ่น

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ
โคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน

อาหารประจำถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลสนวนประกอบไปด้วยหลายเมนู จึงมีการแนะนำและติชมจากคณะการในการปรับสูตรเพื่อให้เข้ากับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวภายในตำบลสนวน

วิดิโอเพิ่มเติม

อื่นๆ

เมนู