การที่จะพัฒนาชุมชนได้นั้น สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญและสัมพันธ์กับชุมชน นั่นก็คือ บ้าน วัด โรงเรียน หรือที่เรียกว่า ” บวร “ เป็นดั่งสามเสาหลักของสังคมที่มีบทบาทในการเกื้อกูล และร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าจึงได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนอันเป็นหนึ่งในสามเสาหลัก เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน และบริบทแวดล้อมในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของคนในชุมชน

          ตำบลสนวนมีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านสนวน โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย โรงเรียนบ้านจบก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซะซอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสนวนใน ซึ่งข้าพเจ้าและคณะทำงานได้นำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี

  • โรงเรียนวัดบ้านสนวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านสนวนใน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนครู บุคลากร และนักเรียนรวม 281 คน
  • โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา มีจำนวนครู บุคลากร และนักเรียนรวม 107 คน
  • โรงเรียนบ้านจบก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านจบก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา มีจำนวนครู บุคลากร และนักเรียนรวม 31 คน

           ทุกโรงเรียนในตำบลสนวนเริ่มตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง ล้วนมีความสำคัญในการบ่มเพาะวิชาความรู้ และคุณธรรมแก่ลูกหลานชาวตำบลสนวนมาอย่างยาวนาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินกิจกรรมประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน เช่น การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ระดมทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาในด้านต่าง ๆ การเดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เป็นต้น ในส่วนของสภาพแวดล้อมของโรงเรียนก็มีความสะอาด ปลอดภัย มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ แต่บางโรงเรียนก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรืออาคารที่ชำรุดทรุดโทรมไปบ้าง

          อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และได้ไปสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน รวมถึงการทำงานของครูและบุคลากรผู้ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ที่ร่วมกันแก้ปัญหา ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อลูกหลานชาวตำบลสนวนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

       

       

       

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู