ข้าพเจ้านางสาววาสินี ฉัตรทัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์) ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

ได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชทำงานเกี่ยวกับเอกสารทั่วไปของสำนักงานที่ได้รับหมอบหมายและลงรับเอกสารระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และนำข้อมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านดวน หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์นำเข้าข้อมูลการประเมิณความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) ครั้งที่๑ และครั้งที่๒ ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

และมีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของชาวบ้านและลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ผลิต OTOP อำเภอห้วยราชในการเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP/SME บุรีรัมย์ กิจกรรมนิทรรศการแสดงสินค้าและจำหน่ายของดีบุรีรัมย์ ซึ่งมีกลุ่ม ณ ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต OTOP จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
1.หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก (ขนมตดหมา)
2. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก (ผ้าไหมพื้นเรียบ,ผ้าไหมหางกระรอก)
3.กลุ่มสัมมาชีพข้าวเกรียบเห็ดบ้านจบก (ข้าวเกรียบเห็ด)
4.กลุ่มไก่ทอด (นางทวี ทองแสง)

ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย สร้างละพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ศาลากลางหมู่บ้านห้วยราช หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู