ข้าพเจ้า นางสาววาสินี ฉัตรทัน ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่22เมษายน 2564ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ตำบลสามแวง

 

วันที่26เมษายนลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ตำบลโคกเหล็ก

วันที่28เมษายนลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล  พื้นที่ตำบลสนวน

วันที่29เมษายนลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ตำบลสนวน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง บ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนในการเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพบ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ การทอลายผ้าพระราชทาน“ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แบบประยุกต์ และศึกษากระบวนการทอเสื่อกก ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มและสมาชิก

 

อื่นๆ

เมนู